Etický kódex

Vydal: Úsek riaditeľa

Počet strán: 9

Dátum vydania: 17.3.2017

Platnosť a účinnosť: 17.3.2017  

 

 

I.

PREAMBULA

    Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len „DPMŽ“) prevádzkuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu (ďalej len „MHD“) od 1. 11. 1993. Cieľom DPMŽ je poskytovať kvalitné, spoľahlivé a bezpečné dopravné služby v pravidelnej osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave, pričom kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladá DPMŽ najvyššiu prioritu.

   DPMŽ má na zreteli, že kvalitou svojich služieb sa podieľa na utváraní obrazu Mesta Žilina. Kvalitná doprava je dôležitá aj pre stabilitu iných podnikateľských subjektov a hospodársky rozvoj Mesta Žilina.

  Dobré meno spoločnosti a dôvera zákazníkov a objednávateľa MHD patria k najdôležitejším hodnotám DPMŽ. Úlohou všetkých zamestnancov DPMŽ je zachovávať vysoký morálny štandard pri preprave cestujúcich, v obchodných vzťahoch a utvárať pracovné prostredie založené na dôvere a plnení pracovných povinností.

 

II.

POSLANIE A CIEĽ ETICKÉHO KÓDEXU

   Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, podľa ktorých sa riadi každý zamestnanec DPMŽ, ako  aj DPMŽ ako celok vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Ich plnenie a dodržiavanie očakáva DPMŽ od všetkých svojich zamestnancov. Etický kódex je jedným zo spôsobov vnášania etiky do každodenného života a usmerňovania správania sa zamestnancov ako i DPMŽ v rámci všeobecne záväzných právnych noriem. Je aplikáciou etických princípov zodpovednosti, čestnosti, zdvorilosti, korektnosti, humanizmu, tolerancie a ochrany životného prostredia do obchodných aktivít DPMŽ. Etický kódex DPMŽ považuje za nástroj na zlepšenie medziľudských vzťahov na pracoviskách, na vytváranie atmosféry konštruktívnej kritiky, diskusie, na zlepšovanie dobrého mena DPMŽ a na dosiahnutie ekonomického rastu. Etický kódex je súčasťou vnútropodnikových predpisov a vyžaduje ich dodržiavanie, vydaním Etického kódexu nie sú dotknuté.  

 

III.

 ZODPOVEDNOSŤ VOČI VLASTNÍKOVI, SPOLOČNOSTI, ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY ASAMOSPRÁVY

1. DPMŽ buduje korektné vzťahy s Vlastníkom, ktorým je Mesto Žilina, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Tieto vzťahy musia byť v súlade so zákonom a morálkou, nesmú mať náznak nelegálneho alebo neetického správania.

2. Zodpovedá za ochranu dobrého mena DPMŽ, zaväzuje sa chrániť majetok DPMŽ a majetok Vlastníka, ktorý má v užívaní.

3. Usiluje sa udržať si meno bezúhonnej, kvalitnej a dôveryhodnej spoločnosti, aktívne vystupuje proti korupcii a nekalej hospodárskej súťaži.

4. Zaväzuje sa vo svojej činnosti a pri poskytovaní služieb chrániť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov, zákazníkov, cestujúcich, iných dopravcov a ostatných ľudí.

5. Dbá o vybudovanie profesionálnych a etických vzťahov s médiami. Poskytuje verejnosti zrozumiteľné a pravdivé informácie o svojej podnikateľskej činnosti a poskytovaných službách.

  

IV.

 ZODPOVEDNOSŤ VOČI CESTUJÚCIM, OSTATNÝM ZÁKAZNÍKOM, OBCHODNÝM PARTNEROM,KONKURENCII

1. DPMŽ a každý zamestnanec rešpektuje každého zákazníka, podieľa sa na kvalitnom a efektívnom poskytovaní služieb na konkrétnom pracovnom mieste a usiluje sa nájsť vzájomne výhodné riešenie jeho požiadaviek.

2. DPMŽ poskytuje služby kvalitné a bezpečné, v súlade s vnútroštátnymi normami, dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku zákazníkov.

3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby zákazníka. Pri komunikácii je povinný správať sa profesionálne, dodržiavať princípy uznania, empatie a ústretovosti pri riešení ich problémov, problémy je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.

4. Každý zamestnanec pri styku s cestujúcim vystupuje korektne, zdvorilo, s úctou a v súlade so zásadami slušného správania. Nepripustí diskrimináciu bez ohľadu na pohlavie, vek, rodinný stav, rasu, farbu pleti, národnosť, občianstvo, politické presvedčenie, náboženské vyznanie, sexuálnu orientáciu, postihnutie.

5. Vzťahy so zákazníkmi musia byť zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. Je neprípustné, aby sa zneužívala nevedomosť a nedostatok informácií cestujúceho.

6. DPMŽ a každý zamestnanec poskytuje včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o produktoch a službách.

7. DPMŽ nezneužíva svoje postavenie na trhu a je povinný utvárať korektné a transparentné podmienky pre všetkých svojich obchodných partnerov, dodržiava dohodnuté zmluvné podmienky.

8. V prípade komerčného sporu s obchodným partnerom DPMŽ deklaruje ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom dosiahnuť korektné, vzájomne výhodné riešenie.

9. DPMŽ rešpektuje konkurenciu,  jej dobré meno  a  postavenie na  trhu, pri vzájomnej komunikácii presadzuje formy, ktoré sú v záujme dobrého mena celého odvetvia, zaoberajúceho sa pravidelnou verejnou osobnou dopravou.

10. DPMŽ považuje konkurenčné firmy za rovnocenných partnerov a správa sa k nim v súlade s pravidlami čestnej hospodárskej súťaže.

 

V.

ZAMESTNANCI A ICH HODNOTY, VZÁJOMNÝ VZŤAH ZAMESTNANCOV

1. Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na rešpekte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.

2. DPMŽ vyžaduje od každého zamestnanca vytvárať atmosféru vzájomného rešpektu, dôvery a spolupatričnosti s cieľom kultivovať pracovné vzťahy a dosahovať dobré výsledky.

3. Každý zamestnanec sa vyhýba prejavom vyvolávajúcim osobné konflikty, vystupuje v duchu dobrého kolegiálneho vzťahu, netoleruje sa fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie, zneužívanie, ponižovanie, šikanovanie, dehonestácia ľudskej osobnosti, ani znevažovanie z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnostného pôvodu, veku, mentálneho alebo telesného postihnutia alebo z dôvodu odpracovaných rokov.

4. Zamestnanec pomáha vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery, úcty a spolupráce, vytvára a podporuje pracovné prostredie bez agresivity, urážlivého a nepriateľského správania alebo zastrašovania, na svojom pracovisku a vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy presadzuje ovzdušie všeobecnej kultúry a etiky.

5. Každý zamestnanec dbá o prehlbovanie a zvyšovanie svojej kvalifikácie. Svoju kvalifikáciu, schopnosti a pracovný potenciál plne využíva v záujme DPMŽ.  

6. Je zakázané požívanie, prenášanie, prechovávanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok na pracoviskách DPMŽ a v pracovnom čase ich požívať aj mimo týchto pracovísk a nastupovať pod ich vplyvom do práce. Zároveň je zakázané fajčenie mimo vyhradených miest v DPMŽ.

7. Každý zamestnanec sa stará o slušivý zovňajšok. Oblečenie a upravenosť každého zamestnanca, vrátane kultivovaného a profesionálneho správania, sa podieľajú na utváraní dobrej profesionálnej povesti DPMŽ. Zamestnanec je zároveň povinný používať poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky a poskytnuté odevné súčasti v súlade s vnútropodnikovou smernicou.

8. Zamestnanec nezneužíva postavenie zamestnanca DPMŽ a ak je v pozícii cestujúceho, je povinný rešpektovať všetky pravidlá a zákazy platné pre cestujúcich.

9. DPMŽ sa zaväzuje konať v súlade so Zákonníkom práce, príslušnými zákonnými opatreniami a Podnikovou kolektívnou zmluvou, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy. Zároveň sa zaväzuje vytvárať svojim zamestnancom podmienky na dôstojnú prácu s dodržiavaním spravodlivej mzdovej politiky podľa stanovených predpisov so zohľadňovaním výkonu zamestnanca a hospodárskych bodov spoločnosti.

10. DPMŽ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy a ostatné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zároveň vyžaduje od každého zamestnanca osobnú zodpovednosť za dodržiavanie týchto bezpečnostných predpisov tak, aby svojím konaním neohrozil seba, iných zamestnancov, cestujúcich a ostatných ľudí.

 

VI.

OCHRANA DOBRÉHO MENA A MAJETKU SPOLOČNOSTI

1. Každý zamestnanec vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant DPMŽ, preto je povinný na verejnosti dbať na dobré meno DPMŽ a ochraňovať jej záujmy.

2. Každý zamestnanec dbá na záujem DPMŽ a svoju prácu vykonáva tak, aby zabezpečoval kvalitné služby pre občanov. Pri plnení pracovných úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne, objektívne a v súlade s poslaním DPMŽ, zdržiava sa akéhokoľvek  správania a konania, ktoré by znížilo vážnosť DPMŽ a pozície, ktorú zastáva.

3. Zamestnanci DPMŽ neznevažujú ani neohovárajú, a to ani na verejnosti, ani v súkromí.

4. Každý zamestnanec sa zaväzuje rešpektovať autorské práva, ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo DPMŽ. Hmotný  a  nehmotný majetok DPMŽ nevyužíva bezplatne na súkromné účely alebo pre cudziu potrebu.

 

VII.

KONFLIKT  ZÁUJMOV

1. Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a ich lojality k DPMŽ, a keď by svojou činnosťou mohli poškodiť alebo znevýhodniť DPMŽ.

2. Zamestnanec je povinný zdržať sa osobného konania, ktoré by mohlo viesť k stretu so záujmami DPMŽ, najmä sa zakazuje zneužívať informácie a majetok DPMŽ vo vlastný prospech alebo prospech niekoho iného.

3. Podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, ktorej predmet činnosti je zhodný s predmetom činnosti DPMŽ, môže zamestnanec vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa. Vedúci zamestnanci sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce.

4. Zamestnanec nesmie využívať svoje oficiálne postavenie v DPMŽ na súkromné účely a musí sa vyhýbať konfliktu záujmov, ako aj predchádzať situáciám, ktoré môžu spôsobiť alebo vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.

5. Zamestnanec sa nebude, či už priamo alebo  nepriamo, zaoberať obchodnou, dopravnou alebo inou činnosťou, ktorá by mohla viesť ku konfliktu jeho záujmov so záujmami DPMŽ a nebude sa zúčastňovať na žiadnej činnosti, ktorá je alebo by mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho pracovných povinností, alebo na činnostiach takýto výkon obmedzujúcich.

6. Zamestnanec nesmie pri svojej činnosti, a v súvislosti s ňou, prijímať ani vyžadovať od tretích osôb žiadne finančné ani nefinančné dary a ani iné výhody pre seba alebo niekoho iného, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom pripustiť ovplyvnenie  plnenia jemu zverených úloh. Dary alebo výhody poskytované dopravným podnikom zamestnancovi týmto nie sú dotknuté.

 

VIII.

OCHRANA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

1. Zamestnanci sú povinní pracovať v súlade so všetkými všeobecnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko a s predpismi, ktoré boli vydané DPMŽ.

2. DPMŽ napomáha programu ochrany a tvorby životného prostredia Mesta Žiliny. Pri svojej činnosti rešpektuje platné technologické a ekologické normy a zasadzuje sa za znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov dopravy s cieľom byť a zostať svojou dopravou najekologickejšou formou prepravy cestujúcich. Pracuje na zlepšení riadenia environmentálnych zdrojov znižovaním emisií, šetrením energie a iných zdrojov, recykláciou alebo opätovným využívaním vedľajších produktov činnosti DPMŽ.

 

XI.

 ETIKA KOMUNIKÁCIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

1. DPMŽ považuje komunikáciu za živý proces, podporuje komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia a vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sankcií.

2. Všetci zamestnanci majú právo na informácie v rozsahu a v súlade so svojim pracovným zaradením. Sami pomáhajú vytvárať vnútorný aj vonkajší informačný systém spoločnosti, v rámci svojich kompetencií zabezpečujú jeho úplnosť , presnosť a celistvosť.

3. Zamestnanec neuvedie vedome do omylu ďalšieho zamestnanca, zákazníka, cestujúceho, kontrolné orgány, či ostatných ľudí tým, že by vykonal nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenie alebo poskytol, resp. zamlčal informáciu v rozpore so záujmami DPMŽ.

4. Každý zamestnanec je  povinný zachovávať mlčanlivosť o  skutočnostiach, údajoch  a informáciách, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, resp. pri výkone funkcie a ktoré v zmysle právnej úpravy a v záujme DPMŽ nemožno oznamovať iným osobám, poskytovať alebo zverejňovať, a to i po skončení pracovného pomeru, resp. po skončení výkonu funkcie.

5. Všetci zamestnanci používajú vo vzájomnej komunikácii, v komunikácii s tretími osobami kultivovaný a profesionálny prejav, zdržiavajú sa šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich  informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť DPMŽ alebo iných zamestnancov.

 

XII.

PROTIKORUPČNÁ  POLITIKA

   DPMŽ v nadväznosti na rozhodnutie Mesta Žilina prijalo záväzky v oblasti boja proti korupcii, neetického správania a všestrannej transparentnosti. DPMŽ ako aj všetci zamestnanci sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam. Vedenie DPMŽ prehlasuje, že zastáva prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžaduje od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

  Zásady, ktorými sa naša spoločnosť a všetci zamestnanci riadia: 

1.  Absolútne zakazujeme korupciu v akejkoľvek forme a na všetkých úrovniach!

2. Uvedomujeme si, že ľudský faktor zohráva najvýznamnejšiu úlohu pri prípadnom korupčnom správaní, preto zavádzame a podporujeme také procesné opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere bránia vzniku korupcii.

3. Zaväzujeme sa účinne preverovať akýkoľvek prejav korupcie, nahlasovať ho a riešiť v súlade so zákonom.

4. Nebudeme spolupracovať s partnermi, u ktorých bolo preukázateľne  dokázané korupčné resp. neetické správanie.

  

XIII.

KONTROLA DODRŽIAVANIA ETICKÉHO KÓDEXU 

1. Všetci zamestnanci sú si vedomí, že porušenie etických princípov a noriem uvedených v tomto Etickom kódexe sa postihuje podľa závažnosti porušenia, porušenia považované za porušenie pracovnej disciplíny sa budú posudzovať v zmysle platných právnych predpisov. Niektoré prípady porušenia Etického kódexu, ktorých dôsledkom môže byť porušovanie právnych noriem, nevylučujú konanie orgánov činných v trestnom konaní.

2. Každý zamestnanec je povinný oznámiť porušenie Etického kódexu. Voči zamestnancovi, ktorý oznámi porušenie Etického kódexu, nesmú byť použité žiadne sankcie, musí byť zaručená jeho anonymita a zachovanie maximálnej možnej dôvernosti informácií vo vzťahu k oznamovaným skutočnostiam.

 

XIV.

ZÁVÄZNOSŤ

1. Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov DPMŽ.

2. Každý zamestnanec DPMŽ musí byť oboznámený s obsahom Etického kódexu.

3. Etický kódex bude zverejnený v podnikovom intranete a na webovom sídle DPMŽ.

4. Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť s Etickým kódexom podriadených zamestnancov a umiestniť ho na takom mieste, aby bol počas celého obdobia platnosti prístupný všetkým zamestnancom.

  

XV. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1. Etický kódex je súčasťou a doplnením všetkých interných predpisov DPMŽ.

2. Etický kódex DPMŽ zo dňa 1.2.2012 sa ruší.

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.