Projekty EÚ

Aktuálne projekty:

   
   

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
Kód projektu v ITMS2014+: 311031C214
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2016 - 05/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 8 361 918,50 EUR
Výška poskytnutého NFP: 7 943 822,58 EUR (EÚ a SR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 418 095,92 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu www.mindop.sk.

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je realizovaný za účelom zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom nákupu trolejbusov MHD v súlade s národnými stratégiami a výzvou OPII na vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Súčasný stav vozidiel VOD je pre cestujúcu verejnosť odrádzajúci vzhľadom na zastaranosť a z toho vyplývajúcu nedostatočnú spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť prepravy.

Hlavná aktivita projektu, nákup 15 ks moderných trolejbusov spĺňajúcich kritériá štandardu, bude doplnená publicitou a informovanosťou a riadením projektu. Prostredníctvom šírenia informácie o realizácii projektu sa cestujúca verejnosť dozvie o modernizácii vozidlového parku, čo prispeje k získaniu ich dôvery a pritiahnutiu širšieho množstva cestujúcich z individuálnej auto dopravy.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

Trojnápravový kĺbový trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Počet trolejbusov - 12 ks.

Dvojnápravový sólo trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Počet trolejbusov - 3 ks.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú vybavené systémom rekuperácie el. energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V js. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou plošinou. Vozidlá budú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, vozidlovým tarifno-informačným systémom, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu:

 1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 15 ks,
 2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 4 665 644 (novými trolejbusmi v meste Žilina).

 


 

Štúdia realizovateľnosti 
 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Štúdia realizovateľnosti – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 
Kód projektu v ITMS2014+: 311031K874
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ:  3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2018 – 02/2019
Celková výška oprávnených výdavkov: 320 894,89 EUR
Výška poskytnutého NFP: 304 850,15 (EÚ a ŠR - 95)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 16 044,74 EUR (5%)

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk.

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá by mala navrhnúť koncepciu modernizácie mestskej dopravy, reflektujúc na všetky budúce potreby dopravy a potenciál infraštruktúry mestskej dopravy v rámci integrovaného dopravného systému v Žiline. Na základe analýzy súčasného stavu štúdia preverí možnosti a alternatívy zvýšenia všeobecnej technickej úrovne dráhovej dopravnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutným predpokladom udržania/zlepšenia výkonnosti verejnej osobnej dopravy v rámci mestskej siete.

Štúdia je potrebná pre pokračovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Výsledkom štúdie realizovateľnosti bude návrh, súbor špecifických opatrení, potvrdených zberom dát a analýzou, ktorý vygeneruje zoznam projektov/intervencií, ktoré by mohli byť posúdené a ďalej pripravované a realizované v krátkodobom a strednodobom výhľade. Štúdia realizovateľnosti zhodnotí kapacitné a prevádzkové obmedzenia existujúcej infraštruktúry z pohľadu mobilitných trendov a potenciál budúceho vývoja/ rozvoja mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy.

Hlavná aktivita projektu - vypracovanie štúdie realizovateľnosti sa bude realizovať 14 mesiacov, bude doplnená publicitou a informovanosťou a riadením projektu.


Merateľné ukazovatele projektu:

1. Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1 ks.


 

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia

Kód projektu v ITMS2014+: 311031N691
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2018 – 09/2019
Celková výška oprávnených výdavkov: 6 203 304,30 EUR
Výška poskytnutého NFP: 5 893 139,08 (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      310 165,22 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je pokračovaním ukončeného projektu zameraného na obstaranie 15 ks trolejbusov a to uplatnením opcie ku kúpnej zmluve s dodávateľom na dodanie ďalších 12 ks trolejbusov. Realizáciou projektu DPMŽ plne nahradí modernými vozidlami terajších 6 ks starých kĺbových trolejbusov a 6 ks starých sólo trolejbusov, ktorých priemerný vek je viac ako 23 rokov a všetky sú dávno za hranicou životnosti a vo veľmi zlom technickom stave. Projekt zabezpečí pokračovanie modernizácie služieb verejnej hromadnej dopravy, zlepšenie kvality cestovania, zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich.

Hlavná aktivita projektu: nákup 12 ks moderných trolejbusov spĺňajúcich kritériá štandardu.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

 • Trojnápravový kĺbový trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Počet trolejbusov - 6 ks.
 • Dvojnápravový sólo trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Počet trolejbusov - 6 ks.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú vybavené systémom rekuperácie el. energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou plošinou. Vozidlá budú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, vozidlovým tarifno-informačným systémom, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu:

 1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 12 ks,
 2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 1 777 653 (novými trolejbusmi v meste Žilina).

 


 

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - 2. časť

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2. časť

Kód projektu v ITMS2014+: 311031Q300
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2018 – 03/2020
Celková výška oprávnených výdavkov: 1 236 175,06 EUR
Výška poskytnutého NFP: 1 174 366,31 (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      61 808,75 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je pokračovaním riešenia situácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline, formou ekologizácie dopravy cez obnovu vozidlového parku, pričom svojim zameraním priamo nadväzuje na 2 projekty – obstaranie 15 ks trolejbusov a obstaranie 12 ks trolejbusov formou opcie. Trolejbusy s pomocným pohonom, ktoré môžu zachádzať aj do nezatrolejovaného územia, budú slúžiť na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia Vodné dielo Žilina, ktoré je dnes obsluhované dieselovými autobusmi, ako aj na zabezpečenie dopravy pri poruchách trolejového vedenia, pri obchádzkových trasách a iných nepredvídateľných okolnostiach.

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie ekologickej hromadnej dopravy a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti MHD v meste Žilina.

Hlavná aktivita projektu: obstaranie 2 ks nízkopodlažných trolejbusov s pomocným pohonom.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

Dvojnápravový sólo trolejbus MHD s pomocným pohonom bude úplne nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s min. výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 13,5 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť min. 70 cestujúcich.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou nástupnou plošinou. Vo vozidlách bude systém samoobslužného otvárania dverí, vozidlový tarifno-informačný systém, bezpečnostný kamerový systém, systém diaľkového ovládania výhybiek a systém EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu: 
     1. 
Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 2 ks,
     2. 
Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 35 000 (novými trolejbusmi v meste Žilina).

 

 


   
 
   

Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302010L588
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2017 - 11/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 11 261 308,36 EUR
Výška poskytnutého NFP: 10 698 242,94 EUR (EÚ a ŠR - 95 %)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      563 065,42 EUR (5 %)

Stručný opis projektu:
"Zvýšenie atraktivity a konkurensieschopnosti MHD v Žiline zlepšením kvality vozidlového parku autobusovej dopravy"

Hlavná aktivita projektu: 
Projekt má jednu hlavnú aktivitu: "Nákup autobusov MHD", v rámci ktorej bude zabezpečené obstaranie 32 autobusov v takomto zložení:

 • 14 ks autobusov s dieslovým pohonom,
 • 2 ks elektrobusov,
 • 16 ks autobusv s hybridným pohonom.

Obstarané autobusy nahradia existujúce autobusy MHD. Súčasťou nových autobusov budú aj moderné prvky IKT - vozidlový informačný a komunikačný systém, ako aj systém pre tarifné vybavenie cestujúcich.

Prínosy modernizácie vozidlového parku autobusovej dopravy:

 • nové autobusy zvýšia kvalitu a komfort cestovania pre cestujúcich,
 • zlepší sa spoľahlivosť mestskej hromadnej dopravy,
 • všetky autobusy budú celonízkopodlažné, čo uľahčí cestujúcim nástup a výstup a zrýchli výmenu cestujúcich na zastávkach, zlepšia sa podmienky pre osoby so zdravotným obmedzením a cestujúcich s detským kočíkom a invalidným vozíkom,
 • zrýchli sa celkový čas prepravy,
 • zvýši sa bezpečnosť,
 • autobusy budú kompletne vybavené vozidlovým informačným a komunikačným systémom a systémom pre tarifné vybavenie cestujúcich, čím sa zlepší informovanosť cestujúcich a poskytovanie služieb (platobných a doplnkových) pre cestujúcich,
 • obstaranie hybridných a elektrických autobusov umožní bezemisnú prepravu, najmä v centre mesta a bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia v meste a zníženie spotreby pohonných hmôt, autobusy s dieslovým pohonom budú mať motory s najvyššou emisnou normou EURO 6,
 • obstaranie elektrických vozidiel umožní výrazné zníženie hluku a zabezpečí nízke prevádzkové náklady.

Situácia po realizácii projektu bude v oblasti kvality prepravných služieb MHD na podstatne vyššej úrovni ako v súčasnosti. Očakáva sa zvýšenie počtu cestujúcich.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom jedného merateľného ukazovateľa:
P0191 "Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave" s plánovanou hodnotou 32.

Cieľová skupina:
Projekt a jeho výsledky budú určené pre obyvateľov mesta Žilina, obyvateľov okolitých obcí, ktoré tvoria mestskú funkčnú oblasť ako aj obyvateľov regiónu cestujúcich do/zo zamestnania v Žiline, pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, návštevníkov mesta Žilina (domáci, zahraniční, turisti) - teda verejnosť cestujúcu prostredníctvom MHD ako aj pre Dopravný podnika mesta Žiliny s.r.o.Informatizácia MHD Žilina

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Informatizácia MHD Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302011L880
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2018 – 10/2019
Celková výška oprávnených výdavkov: 2 895 961,49 EUR
Výška poskytnutého NFP: 2 751 163,42 EUR (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      144 798,07 EUR (5%)

Stručný opis projektu:

Cieľ projektu:
„Zvýšenie kvality a atraktivity MHD v Žiline zlepšením informovanosti cestujúcich a modernizáciou informačných, tarifných a dispečerských systémov riadenia“

Hlavná aktivita:
Projekt má jednu hlavnú aktivitu s názvom „Modernizácia informačných, komunikačných, tarifných a dispečerských systémov“, v rámci ktorej budú zabezpečené:

 • modernizácia vozidlového informačného a komunikačného systému (moderné označovače cestovných lístkov, informačné LCD monitory do vozidiel, automatické sčítacie zariadenia, kamerový systém vozidiel, vybudovanie digitálnej rádio-komunikačnej siete),
 • modernizácia dispečerského riadenia (výmena všetkých prvkov a komponentov serverovne – hardvér a softvér, vybavenie dispečerskej miestnosti špecializovanými dispečerskými pultmi, webová informačná aplikácia, mobilná aplikácia),
 • elektronické zastávkové informačné panely,
 • zavedenie internetového predaja cestovných lístkov (zriadením e-shopu na webovej stránke www.dpmz.sk),
 • zavedenie platby bankovou kartou za cestovný lístok na označovačoch cestovných lístkov.

 

Prínosy realizácie projektu:

 • zlepšenie komplexnej informovanosti cestujúcich,
 • zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy pre cestujúcich,
 • zlepšenie nadväznosti spojov pravidelnej verejnej dopravy,
 • variabilnosť spôsobu platby za poskytované služby v rámci MHD,
 • zvýšenie kvality, spoľahlivosti a možnosti optimalizácie dopravného procesu,
 • zvýšenie bezpečnosti,
 • zvýšenie kvality komplexného informačného systému,
 • zlepšenie a zvýšenie kvality krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych situácií.

 

Zlepšenie informovanosti pre cestujúcich pred a počas cestovania a modernizácia integrovaných dopravných systémov sú dôležitými súčasťami komfortného cestovania a zvyšovania atraktivity a kvality verejnej osobnej dopravy.

Cestujúci budú mať k dispozícii presné a v čase aktuálne informácie o pohybe spoja, situácii na cestách v niekoľkých podobách (infopanely, web, mobilná aplikácia), kúpa cestovného lístka bude rýchla a bezproblémová vďaka možnosti platiť bezhotovostne platobnou kartou, čas strávený cestovaním sa skráti aj vďaka efektívnejšiemu vyhodnocovaniu získavaných údajov o situácii na cestách - riadiace dispečerské pracovisko bude mať možnosť eliminovať časové odchýlky od cestovného poriadku a v prestupových uzloch bude možné pružne reagovať na časové odchýlky súvisiace s aktuálnou situáciou na cestách. Palubné počítače zároveň umožnia presne vyhodnotiť obsadenosť spoja, využitie linky v tom-ktorom čase a tomu prispôsobiť kapacitu spojov v jednotlivých časových úsekoch.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom jedného merateľného ukazovateľa:
P0561 „Počet zavedených informačných systémov“ s plánovanou hodnotou 3.

Cieľová skupina:
Projekt a jeho výsledky budú určené pre obyvateľov mesta Žilina, obyvateľov okolitých obcí, obyvateľov regiónu cestujúcich do/zo zamestnania v Žiline, pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, návštevníkov mesta Žilina (domáci, zahraniční, turisti) – teda verejnosť cestujúcu prostredníctvom MHD ako aj pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 


Projekty realizované v minulosti:

Progresívne opatrenia pre spoločnosti na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov

 

 

Fotogaléria k projektu ITMS2014+ 311031C2014

Fotogaléria

Spustenie prevádzky nízkopodlažných trolejbusov ŠKODA 26Tr-Solaris a ŠKODA 27Tr-Solaris
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť