Projekty EÚ

Aktuálne projekty:

   
   

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
Kód projektu v ITMS2014+: 311031C214
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2016 - 05/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 8 361 918,50 EUR
Výška poskytnutého NFP: 7 943 822,58 EUR (EÚ a SR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 418 095,92 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu www.mindop.sk.

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je realizovaný za účelom zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom nákupu trolejbusov MHD v súlade s národnými stratégiami a výzvou OPII na vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Súčasný stav vozidiel VOD je pre cestujúcu verejnosť odrádzajúci vzhľadom na zastaranosť a z toho vyplývajúcu nedostatočnú spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť prepravy.

Hlavná aktivita projektu, nákup 15 ks moderných trolejbusov spĺňajúcich kritériá štandardu, bude doplnená publicitou a informovanosťou a riadením projektu. Prostredníctvom šírenia informácie o realizácii projektu sa cestujúca verejnosť dozvie o modernizácii vozidlového parku, čo prispeje k získaniu ich dôvery a pritiahnutiu širšieho množstva cestujúcich z individuálnej auto dopravy.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

Trojnápravový kĺbový trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Počet trolejbusov - 12 ks.

Dvojnápravový sólo trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Počet trolejbusov - 3 ks.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú vybavené systémom rekuperácie el. energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V js. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou plošinou. Vozidlá budú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, vozidlovým tarifno-informačným systémom, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu:

 1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 15 ks,
 2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 4 665 644 (novými trolejbusmi v meste Žilina).

 


 

   
 
   

Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302010L588
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2017 - 03/2019
Celková výška oprávnených výdavkov: 11 261 308,36 EUR
Výška poskytnutého NFP: 10 698 242,94 EUR (EÚ a ŠR - 95 %)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      563 065,42 EUR (5 %)

Stručný opis projektu:
"Zvýšenie atraktivity a konkurensieschopnosti MHD v Žiline zlepšením kvality vozidlového parku autobusovej dopravy"

Hlavná aktivita projektu: 
Projekt má jednu hlavnú aktivitu: "Nákup autobusov MHD", v rámci ktorej bude zabezpečené obstaranie 32 autobusov v takomto zložení:

 • 14 ks autobusov s dieslovým pohonom,
 • 2 ks elektrobusov,
 • 16 ks autobusv s hybridným pohonom.

Obstarané autobusy nahradia existujúce autobusy MHD. Súčasťou nových autobusov budú aj moderné prvky IKT - vozidlový informačný a komunikačný systém, ako aj systém pre tarifné vybavenie cestujúcich.

Prínosy modernizácie vozidlového parku autobusovej dopravy:

 • nové autobusy zvýšia kvalitu a komfort cestovania pre cestujúcich,
 • zlepší sa spoľahlivosť mestskej hromadnej dopravy,
 • všetky autobusy budú celonízkopodlažné, čo uľahčí cestujúcim nástup a výstup a zrýchli výmenu cestujúcich na zastávkach, zlepšia sa podmienky pre osoby so zdravotným obmedzením a cestujúcich s detským kočíkom a invalidným vozíkom,
 • zrýchli sa celkový čas prepravy,
 • zvýši sa bezpečnosť,
 • autobusy budú kompletne vybavené vozidlovým informačným a komunikačným systémom a systémom pre tarifné vybavenie cestujúcich, čím sa zlepší informovanosť cestujúcich a poskytovanie služieb (platobných a doplnkových) pre cestujúcich,
 • obstaranie hybridných a elektrických autobusov umožní bezemisnú prepravu, najmä v centre mesta a bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia v meste a zníženie spotreby pohonných hmôt, autobusy s dieslovým pohonom budú mať motory s najvyššou emisnou normou EURO 6,
 • obstaranie elektrických vozidiel umožní výrazné zníženie hluku a zabezpečí nízke prevádzkové náklady.

Situácia po realizácii projektu bude v oblasti kvality prepravných služieb MHD na podstatne vyššej úrovni ako v súčasnosti. Očakáva sa zvýšenie počtu cestujúcich.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom jedného merateľného ukazovateľa:
P0191 "Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave" s plánovanou hodnotou 32.

Cieľová skupina:
Projekt a jeho výsledky budú určené pre obyvateľov mesta Žilina, obyvateľov okolitých obcí, ktoré tvoria mestskú funkčnú oblasť ako aj obyvateľov regiónu cestujúcich do/zo zamestnania v Žiline, pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, návštevníkov mesta Žilina (domáci, zahraniční, turisti) - teda verejnosť cestujúcu prostredníctvom MHD ako aj pre Dopravný podnika mesta Žiliny s.r.o.

 

 

 


Projekty realizované v minulosti:

Progresívne opatrenia pre spoločnosti na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov

 

 

Fotogaléria k projektu ITMS2014+ 311031C2014

Fotogaléria

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť