Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

  Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
 
 

 

 

 

  SMERNICA

NR - S -  370 - 2015

Vnútorný systém vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 na základe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej  činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Barienčík, PhD.

     riaditeľ


Vypracoval:  
Útvar: 120 Dátum vydania: 26.06.2015
Meno: JUDr. Ľubica Kubová Účinnosť od:      26.06.2015

 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia

 

 

Účelom tohto interného predpisu je stanovenie vnútorného systému vybavovania podnetov
pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v spoločnosti ako zamestnávateľa a stanovenie podrobností o podávaní podnetov, preverovaní podnetov, oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, evidovaní podnetov, spôsob oboznamovania osoby, ktorá podnet podala s výsledkom preverenia. Tento interný predpis upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi Spoločnosťou, zodpovednou osobou,  zamestnancami Spoločnosti a vydáva sa na vykonanie ustanovenia § 11 ods. 8
zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  

II. Vymedzenie pojmov

Spoločnosť
Spoločnosťou sa rozumie spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., so sídlom Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO 36 007 099 (ďalej aj „Spoločnosť“)

Oznamovateľ
Oznamovateľom sa rozumie  fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie podľa zákona,
ak je v pracovnoprávnom vzťahu k Spoločnosti. Za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba.
 

Oznámenie
Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti
s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Závažná protispoločenská činnosť

Závažnou protispoločenskou činnosťou  sa rozumie protiprávne konanie, ktoré je:

a/ niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

b/ trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo

c/ správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Podnet
Podnetom sa rozumie:

a/  oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

b/ neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou sa rozumie osoba určená Spoločnosťou podľa § 11 ods. 1 zákona č. č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako osoba zodpovedná za plnenie úloh Spoločnosti ako zamestnávateľa pre účely tohto zákona.

Zákon

Zákonom sa rozumie zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


III. PodÁVANIE PODNETOV


1.  Oznamovateľ môže podať podnet viacerými spôsobmi, a to:

a)    písomne poštou alebo kuriérskou službou.

b)    osobne v sídle Spoločnosti k rukám  zodpovednej osoby prípadne v podateľni Spoločnosti,

c)    prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: podnety@dpmz.sk  (uvedený spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne). Podnet podaný týmto spôsobom sa považuje za prijatý v deň, keď bol e-mail Spoločnosťou prijatý, pričom rozhodujúci je údaj zo
systému Spoločnosti

d)    vložením do schránky umiestnenej na prízemí budovy DPMŽ  na ul. Kvačalova 2, Žilina vchod od vrátnice,   označenej “Miesto na prijímanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti” (uvedený  spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne).

2.   Podnet musí obsahovať:

a)     dôvody podnetu,

b)     doklady odôvodňujúce prípadne preukazujúce skutočnosti uvedené v podnete,

c)     kontaktné údaje  za účelom oboznámenia oznamovateľa o výsledku preverenia podnetu.

3.    Podnet môže mimo náležitostí uvedených v bode 2 obsahovať  identifikáciu oznamovateľa a platnú adresu oznamovateľa, na ktorú bude zaslaný výsledok preverenia podnetu.

 

4.    Ak sú v podnete uvedené neúplné, nejasné informácie, prípadne, ak doklady k nemu priložené nepostačujú na preverenie podnetu, môže Spoločnosť vyžadovať od oznamovateľa prostredníctvom kontaktných údajov určených na oznámenie o spôsobe vybavenia podnetu ich doplnenie a určiť súčasne lehotu na upresnenie. V prípade, ak podávateľ podnet v poskytnutej lehote neupresní ani v celkovej lehote určenej na vybavenie podnetu, zodpovedná osoba je oprávnená podnet odložiť bez vybavenia, pričom o tejtoskutočnosti informuje oznamovateľa.

 

5.    Ak v podnete chýbajú kontaktné údaje oznamovateľa (na oznámenie o spôsobe vybavenia podnetu) je Spoločnosť  povinná sa týmto podnetom zaoberať, avšak nevzniká povinnosť oznámenia osobe, ktorá podala podnet o výsledku preverenia.

 

6.   Ak bol podnet podaný osobne (ústne), spíše zodpovedná osoba s oznamovateľom  zápisnica o tomto podnete vo dvoch vyhotoveniach. Obe vyhotovenia zápisnice o podaní podnetu, po ich vyhotovení a prečítaní podpíše oznamovateľ a zodpovedná osoba, ktorá za Spoločnosť podnet prijala
a zápisnicu vyhotovila.

 

7.    Pre preverovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na spôsob označenia.


 

IV. ZODPOVEDNÁ OSOBA


1.       Spoločnosť určila na plnenie úloh Spoločnosti ako zamestnávateľa podľa zákona nasledujúcu zodpovednú osobu:

 Meno, priezvisko, titul:  Ľubica Kubová, JUDr.

 

2.       Pri a počas preverovania podnetov  až do ich vybavenia má zodpovedná osoba nasledujúce oprávnenia:

a)    vyžiadať si vyjadrenie, podklady zo strany oznamovateľa,

b)    vyžiadať si vyjadrenie, podklady zo strany osoby, voči ktorej podnet smeruje,

c)    vyžiadať si vyjadrenie, podklady zo strany štatutárneho zástupcu, ak podnet smeruje voči nemu,

d)    písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na inú spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti,

e)   pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Spoločnosti, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu,
ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.

 

3.       Za každých okolností je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti  oznamovateľa. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca, ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

 

4.       Pred vyhotovením písomného záznamu o výsledku preverenia podnetu, zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi resp. všetkým dotknutým osobám sa vyjadriť k záverom zisteným zodpovednou osobou v rámci preverenia podnetu. V prípade, ak na základe výzvy zodpovednej osoby oznamovateľ prípadne dotknutá osoba uvedie nové skutočnosti, predloží nové dôkazy o svojich tvrdeniach, zodpovedná osoba je povinná tieto nové skutočnosti, dôkazy preveriť. Ak na ich základe dospeje k rovnakému záveru aký bol oznámený oznamovateľovi a dotknutej osobe, je povinná sa s týmito novými skutočnosťami a dôkazmi dôkladne vysporiadať v písomnom zázname spísanom podľa bodu 4 tohto článku predpisu.

 

5.       O výsledku preverenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré uviedol v podnete oznamovateľ, vyjadrí sa k jednotlivým skutočnostiam, zhodnotí skutočnosti zistené v rámci preverovania a vyjadrí sa k pravdivosti tvrdení oznamovateľa ako aj navrhne opatrenia, ktoré je potrebné prijať, resp. navrhne z hľadiska posúdenia právnej relevancie aj ďalšie kroky na odstránenie protiprávneho stavu.


6.       Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v prípadoch ak:

a)     podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe

b)  pokiaľ s ohľadom na skutočnosti uvádzané v podnete a/alebo s ohľadom na okolnosti prípadu je možné mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby k preverovanie veci, k podávateľovi podnetu resp. iným osobám ktorých sa podnet týka. Pokiaľ k uvedenej skutočnosti dôjde, zodpovedá osoba uvedenú skutočnosť oznámi Spoločnosti, ktorá
na preverenie daného podnetu ustanovení inú zodpovednú osobu. V prípade, ak zodpovedná osoba okolnosti o svojej nezaujatosti neoznámi a/alebo ide o prípad podľa písmena a/ tohto bodu, Spoločnosť je oprávnená ihneď po zistení tejto skutočnosti, preverovanie podnetu u zodpovednej osoby prerušiť, odňať je podnet a určiť inú zodpovednú osobu na preverenie podnetu.


7.    Pokiaľ z obsahu podnetu vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto predpisu, ale na vybavenie
je príslušný iný orgán, zodpovedá osoba informuje oznamovateľa o tejto skutočnosti, prípadne podanie postúpioprávnenému orgánu.


8.    Pokiaľ pri preverovaní podnetu zodpovedná osoba dospeje k záveru, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba  oznámi túto skutočnosť štatutárnym zástupcom  Spoločnosti a tiež orgánom činným v trestnom konaní.


 

V. Lehota na vybavenie PODNETU


1.    Podnety  sú vybavované zodpovednou osobou v takom poradí, v akom boli Spoločnosti doručené, pričom zodpovedná osoba je povinná viesť osobitnú písomnú evidenciu o prijatých podnetoch a to  v rozsahu podľa článku VI. tohto predpisu.


2.    Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.  Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od prijatia podnetu.

 

3.     Zodpovedná osoba je povinná výsledok preverenia podnetu písomne oznámiť oznamovateľovi do 10- tich dní od preverenia podnetu a spísania písomného záznamu podľa článku IV. na kontaktné údaje uvedené v podnete.

 

4.     V prípade, ak zodpovedá osoba odosiela oznámenie o vybavení podnetu poštou a oznamovateľ oznámenie o výsledku preverenia podnetu  neprevezme, považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia  neprevzatej zásielky Spoločnosti.

 

5.     Ak  je po vybavení podnetu Spoločnosti doručený podnet, ktorý má identický obsah a podáva ho rovnaký oznamovateľ ako pri vybavenom podnete (opakovaný podnet), oznámi Spoločnosť prostredníctvom zodpovednej osoby po jej prijatí, že daný podnet už bol vybavený a pri opätovnom podaní opakovaného podnetu sa ním nebude zaoberať.

 

 

VI. Evidencia PODNETOV

 

1.      Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu prijatých podnetov, ktorá obsahuje:

a)    dátum doručenia podnetu,

b)    meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

c)    predmet podnetu,

d)    výsledok preverenia podnetu,

e)    dátum skončenia preverenia podnetu.

2.    Každý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla doručeného podnetu   (číslujú sa podľa poradia prijatia), evidenčného čísla priradeného podateľňou pri osobnom doručení a presného dátumu doručenia. V prípade anonymného podnetu zodpovedná osoba zaeviduje podnet ako „anonymný podnet podľa zákona č. 307/2014 Z.z.“

 

3.    Spoločnosť je povinná evidenciu resp. všetky údaje zachytené v evidencii podnetov uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu. Po uvedenej lehote je zodpovedná osoba povinná zabezpečiť skartáciu  evidencie podnetov spolu so všetkými prílohami spôsobom určeným Spoločnosťou pre skartáciu dokumentov.

 

 

VII. Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa podnetu.

2.  Ďalej je Spoločnosť oprávnená  bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

a)    ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

b)   ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov, to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona

c)     spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

d)    ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

 

 

VIII. Osobitné ustanovenia

 

1.      Spoločnosť a zodpovedná osoba sú povinní pri preverovaní anonymného podnetu  zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala.

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1.  Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov Spoločnosti v pracovnom pomere resp. pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce pre Spoločnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ako aj pre štatutárnych zástupcov Spoločnosti.

2.    Všetci zamestnanci Spoločnosti boli oboznámení  s jeho znením, čo potvrdili svojim podpisom v prezenčnej listine, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto predpisu. 

3.   Tento  vnútorný predpis  je súčasne uverejnený Dokumentoch na intranete Spoločnosti  a rovnako je k dispozícii  k nahliadnutiu pre všetkých zamestnancov u vedúcich oddelení. 

4.  Tento vnútorný predpis   je účinný odo dňa 26.06.2015. 

5.  Spoločnosť si vyhradzuje právo celý interný predpis alebo niektoré z jeho ustanovení jednostranne zmeniť, pričom zároveň určí účinnosť takejto zmeny a oboznámi s touto zmenou všetkých zamestnancov Spoločnosti.


Príloha č. 1 k Smernici NR-S-370 - 2015

Dolu podpísané osoby svojim podpisom potvrdzujú, že uvedeným dňom boli oboznámení so znením Smernice NR-S-370 -2015

Meno, priezvisko Uvedenie dňa, kedy sa oboznámil so znením Interného predpisu Vlastnoručný podpis
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť