Ochrana osobných údajov

Na stiahnutie vo formáte pdf

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina,

IČO 36007099

 

 

NR – S – 401 - 2018

Smernica pre vybavovanie agendy práv dotknutých osôb

Cestujúci DPMŽ

Práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov

 

 

 

Číslo výtlačku

Počet listov

Miesto

Dátum

1

13

Žilina

25.05.2018

Schvaľujem:

 

Ing. Ján Barienčík, PhD., riaditeľ, konateľ
____________­­­­­­­­­­______________________

štatutárny orgán
podpis

 

Prevádzkovateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO 36007099  (ďalej „prevádzkovateľ“), na vykonanie práv dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „smernica“) ustanovuje:

 

P R V Á  Č A S Ť

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Poverenie zodpovednej osoby

 

 1. Zodpovedná osoba je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Zodpovedná osoba bola určená. Povinnosti a práva zodpovednej osoby vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top privacy s.r.o.
 3. Zodpovednú osobu možno podľa § 45 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese:       zodpovednaosoba@topprivacy.sk.

Povinnosti zodpovednej osoby

 1. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.
 2. Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
 3. Zodpovedná osoba najmä:
  1. poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č.  18/2018 Z. z., osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
  2. monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
  3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
  4. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
  5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
 4. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Účel, určenie smernice a práva dotknutých osôb

(1) Účelom tejto smernice je v súlade s § 19, § 20 a § 21 zákona zabezpečiť poskytovanie informácií dotknutej osobe a v súlade s § 37 zabezpečiť spracovanie Záznamov o spracovateľských informáciách.

(2) Dotknutá osoba má podľa § 22 zákona právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(3) Dotknutá osoba má podľa § 23 zákona právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (oprávnené záujmy prevádzkovateľa, výkon verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona (účel priameho marketingu vrátane profilovania),
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona (ponuka služieb informačnej spoločnosti vykonávaná na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá nedovŕšila 16 rokov veku).

(4) Dotknutá osoba má podľa § 24 zákona právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(5) Podľa § 25 zákona je prevádzkovateľ povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

(6) Dotknutá osoba má podľa § 26 zákona právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, spracúvanie OÚ je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podľa bodu 6. nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

(7) Dotknutá osoba má právo podľa §27 zákona namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie v situáciách realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo pri vykonávaní oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

(8) Právo namietať spracúvanie osobných údajov sa neuplatňuje v prípade ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

(9) Smernica stanovuje mechanizmy a procesy informovania dotknutých osôb o ich pávach a ich osobných údajoch, ktoré spracováva prevádzkovateľ.

(10) Táto smernica – Smernica pre vybavovanie agendy práv dotknutých osôb a Záznamy o spracovateľských činnostiach sú pre dotknuté osoby, ktorým musia byť na požiadanie dotknutej osoby sprístupnené.

(11) Záznam o spracovateľských činnostiach sa na požiadanie sprístupňuje Úradu na ochranu osobných údajov. Sprístupnenie zabezpečuje zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom.

(12) Doba uchovávania osobných údajov alebo kritéria na jej určenie sú uvedené v Lehotách na likvidáciu osobných údajov.

(13) Dotknuté osoby majú právo na prístup k informáciám podľa § 21 zákona. V prípade žiadosti dotknutej osoby o poskytnutie informácií zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom zabezpečí ich zaslanie (podľa § 21 ods. 1 zákona) dotknutej osobe elektronicky, alebo poštovou zásielkou. V prípade opakovanej žiadosti dotknutej osoby štatutárnym orgánom poverená osoba zabezpečí vyúčtovanie administratívnych nákladov podľa § 21 ods. 3 zákona, od dotknutej osoby.

(14)  Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám len na základe zmluvy alebo osobitných zákonov.

(15) Zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom zabezpečuje oznámenie porušenia osobných údajov v lehote do 72 hodín od doby keď sa u prevádzkovateľa zistilo porušenie ochrany osobných údajov, ktoré povedie k riziku pre práva fyzickej osoby podľa § 40 zákona (formulár je uvedený na webových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov).

(16) Zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom neodkladne vyšetrí bezpečnostný incident a posúdi či je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Ak identifikuje, že bezpečnostný incident môže viesť  k riziku pre práva fyzickej osoby postupuje podľa ods. 14.

Článok 1
Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Na účely tohto zoznamu sa ďalej rozumie:
 1. súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 1. genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,
 1. biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
 1. údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,
 1. spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
 1. obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
 1. profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej  osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
 1. pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
 1. logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,
 1. šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo,
 1. online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu  dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
   
 2. informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
   
 3. dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
   
 4. prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;  prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak tento predpis alebo  táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných,
   
 5. príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
 1. treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe  poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 1. zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona,
 1. zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 34 zákona,
 1. podnikom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,
 1. skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,
 1. hlavnou prevádzkarňou
 1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala, 
 2. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v  akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona,
 1. medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,
 1. členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

 ab) treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie.

 

D R U H Á  Č A S Ť

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám – klientom nasledujúce informácie o spracovávaných osobných údajoch podľa § 19 zákona.

IS účtovné doklady

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 13 ods. 1 písm. b) zákona, za účelom fakturácie dotknutých osôb – klientov  pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov - automatizovaná a  neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov.

Automatizované spracovanie osobných údajov: SW SOFTIP, SW CONTEL.

Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: SW MS OFFICE.

Neautomatizované spracovanie osobných údajov (zmluvy, faktúry, objednávky)

Dotknuté osoby – zmluvní partneri

IS správa registratúry

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov (kniha došlej a odoslanej pošty, spisy, dokumentácia).

Automatizované spracovanie osobných údajov (SW EPOS).

Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE).

Účelom spracovania osobných údajov je správa registratúry.

Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby: fyzické osoby  – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

IS MUNICOM

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Evidencia čipových kariet, ktoré umožňujú zákazníkom kúpu predplatných cestovných lístkov alebo na preukazovanie nároku na zľavené cestovné.

Právny základ:

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Prepravný poriadok, písomný súhlas dotknutých osôb. Podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.

Dotknuté osoby:

Zákazníci – cestujúca verejnosť.

Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, fotografia.

 

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: zoznamy, písomnosti.

Automatizované spracovanie osobných údajov (SW).

Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE).

IS evidencia pasažierov porušujúcich tarifné predpisy MHD

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Vedenie evidencie cestujúcich porušujúcich tarifné predpisy MHD a vymáhanie pohľadávok – pokút.

Právny základ:

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Prepravný poriadok.

Okruh dotknutých osôb:

Pasažieri porušujúci tarifné predpisy MHD.

Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, bydlisko – trvalý pobyt, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo pasu.

 

Neautomatizované spracovávanie osobných údajov: zoznamy, písomnosti.

Automatizované spracovanie osobných údajov (SW).

Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE).

IS kamerový systém – ochrana objektov prevádzkovateľa

Automatizovaná forma spracovávania osobných údajov (SW kamerový systém)

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou videozáznamu pre účely ochrany zdravia, života a majetku dotknutej osoby ako aj ochrana majetku prevádzkovateľa ako oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. d), f).

Okruh dotknutých osôb: Osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému (tvár, činnosť).

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na základe §13 ods. 1 písm. d), f)

IS kamerový systém – interiér a priestor okolo vozidiel MHD

Automatizovaná forma spracovávania osobných údajov (SW kamerový systém)

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru vozidiel MHD pomocou videozáznamu pre účely ochrany zdravia, života a majetku dotknutej osoby ako aj ochrana majetku prevádzkovateľa (v prípade nehody vozidla) ako oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. d), f).

Okruh dotknutých osôb: Osoby a vozidlá pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému (tvár, činnosť, vozidlo).

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na základe §13 ods. 1 písm. d), f)

 

 

T R E T I A  Č A S Ť

Identifikácia príjemcov (kategóriu príjemcov) osobných údajov a právny základ pri prenose osobných údajov podľa § 5 písm. q) zákona


IS účtovné doklady

Daňový úrad

 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

 

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IS správa registratúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

(príslušný archív)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

IS MUNICOM

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

IS evidencia pasažierov porušujúcich tarifné predpisy MHD

Advokátska kancelária JUDr. Oľga Hadbábna & spol., advokátska kancelária

mandátna zmluva, všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

IS kamerový systém – ochrana objektov prevádzkovateľa

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore

Externá zmluvná SBS

Podľa § 34 ods. 3 zákona

Príslušný súd

Zákon č. 99/63 Zb.

IS kamerový systém – interiér a priestor okolo vozidiel MHD

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore

Príslušný súd

Zákon č. 99/63 Zb.

 

 

Š T V R T Á  Č A S Ť

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Revízia a prípadná novelizácia zoznamu sa zabezpečuje 1x za 2 roky prípadne, ak je to potrebné, po každej zmene účelu, prostriedkov spracúvania osobných údajov, právneho základu a dotknutých osôb v podmienkach prevádzkovateľa (zabezpečuje zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom).

 

 1. Smernica je záväzná pre všetky oprávnené osoby prevádzkovateľa.

 

 1. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

 

 1. Oboznámenie oprávnených osôb so smernicou a o povinnosti ju dodržiavať zabezpečí zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom.

 

 1. Zoznam osobných údajov musí byť prístupný na požiadanie všetkým dotknutým osobám.

 

 1. Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Súvisiace predpisy

 

  1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 


(VZOR)

 

 

 

 

Č. p. :                                                                                   V ........................   (dátum)

                                                                                                                

 

                                                                                              Výtlačok číslo :       

                                                                                              Počet listov :

 

 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

                                             

 

 

Vec: zaslanie oznámenia porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 1. kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
 1. opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
 1. opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom  na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ________­­­­­­____________________

                                                                        Štatutárny orgán prevádzkovateľa

                                                                             (titul, meno, priezvisko)

 

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Vyhovoval Vám čas odchodu mimoriadneho spoja o 23:40 hod. zo Staromestských slávnosti?
Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť