Pochvaly a Sťažnosti

POCHVALY

Stretli ste sa nielen s profesionálnym prístupom zamestnancov Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., ale aj s mimoriadnou ústretovosťou a ochotou?
Prosíme, podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti.

Ďakujeme, že cestujete s nami.

Poštová adresa:        Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina
Elektronická adresa:  dpmz@dpmz.sk
Telefax:                      041 / 564 37 43

 


SŤAŽNOSTI

Chcem sa sťažovať na nevhodné správanie sa zamestnanca DPMŽ počas služobného výkonu.

Na koho mám sťažnosť adresovať?

Sťažnosť v DPMŽ vybavuje:  Referát krízového riadenia a PODNIKOVEJ KONTROLY a ochrany objektov

Poštová adresa:                  Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Elektronická adresa:   staznosti@dpmz.sk

Referát krízového riadenia a PODNIKOVEJ KONTROLY a ochrany objektov v DPMŽ je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní a ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ DPMŽ lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, t.j. v zmysle §13 Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, noveliz. zák. č. 94/2017 z 23. marca 2017 s účinnosťou od 1.júna 2017.

Podľa uvedeného Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, novelizovaný zákonom č. 94/2017 z 23. marca 2017 s účinnosťou od 1.júna 2017,

sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ”) ktorým:
   a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou DPMŽ,
   b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti DPMŽ

Základné znaky sťažnosti:

 • sťažovateľ musí uviesť aké jeho individuálne práva alebo právom chránené záujmy boli  činnosťou alebo nečinnosťou DPMŽ porušené,
 • sťažovateľ nemusí uviesť, ktoré právne predpisy boli konaním alebo nekonaním DPMŽ porušené,
 • sťažovateľ musí poukázať na konkrétne nedostatky v činnosti DPMŽ,
 • DPMŽ musí mať oprávnenie v sťažnosti opisovaný  nedostatok odstrániť (musí to byť v jeho pôsobnosti).

Podávanie sťažností:

 • musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
 • musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • musí obsahovať predmet sťažnosti – zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť musí obsahovať

 • u sťažovateľa – fyzickej osoby - meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa,
 • u sťažovateľa – právnickej osoby - názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať - sťažovateľom sa v tomto prípade rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby

Sťažnosť

 • v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
 • v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou (mandátny certifikát).

     Ak sťažovateľ odošle sťažnosť v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty, na zverejnenú e-mailovú adresu DPMŽ bez toho, aby ju autorizoval svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom, musí takúto sťažnosť do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť a  vlastnoručným podpisom podpísať, inak sa sťažnosť odloží.
(ak nedisponujete kvalifikovaným elektronickým podpisom, musíte sťažnosť , ktorú ste odoslali v elektronickej podobe následne aj  vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odoslať, alebo doručiť do DPMŽ, inak sa odloží, nevybavuje sa.)

Ak sťažnosť  neobsahuje  zákonom stanovené náležitosti
DPMŽ sťažnosť podľa § 6 zákona o sťažnostiach odloží.

(Sťažnosť napr. na privretie cestujúceho medzi dvere, nezastavenie na zastávke, na výkon kontroly cestovných lístkov zo strany revízorov, na predčasný odchod zo zastávky, nevykonanie spoja...)

Ako pomôcku môžete použiť uvedený návod:

 1. Uveďte, ak ste – fyzická osoba: meno, priezvisko a adresu pobytu, alebo uveďte, ak ste právnická osoba: názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať - sťažovateľom sa v tomto prípade rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby.
 2. Uveďte predmet sťažnosti: (musí byť jednoznačné proti komu sťažnosť smeruje, na aké nedostatky poukazujete a čoho sa domáhate), (viď. odsek „Základné znaky sťažnosti”)
 3. Uveďte ďalšie údaje,  napríklad:
      a) miesto udalosti (názov zastávky, ulice,  smer jazdy na trase linky, ...),
      b) čas udalosti (deň, hodina, minúta, napr. dňa 01.01.2017 o 10:45 hod.),
      c) názov linky (napr. trolejbus linky č. 5 a ak je to možné aj evidenčné číslo vozidla),
      d) popis udalosti,
      e) ak je to možné, aj identifikačné údaje svedka udalosti,
      f) ďalšie údaje, ktoré je sťažovateľ ochotný a schopný k udalosti uviesť.
 4. Podpis, (viď. odsek – „Sťažnosť musí obsahovať”)
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.