Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

 

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY s.r.o.

Kvačalova 2, 011 40 Žilina

 

SMERNICA
NR – S - 419   - 2019
o vnútornom systéme podávania, preverovania, vybavovania a evidovania oznámení protispoločenskej činnosti.

 

 

 

 

Ing. Ján Barienčík, PhD.
         riaditeľ DPMŽ


Vypracoval: JUDr. Ľubica Kubová Dátum vydania: 30.09.2019
Úsek: personálne a právne oddelenie Platí od: 30.09.2019
Počet strán: 14    

 

     Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. podľa  § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  vydáva  túto

 

 S m e r n i c u
o vnútornom systéme podávania, preverovania, vybavovania a evidovania
oznámení o protispoločenskej  činnosti  (ďalej len  „Smernica“)

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Smernica  sa vydáva podľa ustanovenia § 10 ods. 8   zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona alebo zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti) a upravuje vnútorný systém podávania oznámení zamestnancami, ich prijímania, preverovania zodpovednou osobou určenou zamestnávateľom, vybavovania, evidovania, ich práva a povinnosti  a ochranu oznamovateľov v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  a závažnej protispoločenskej činnosti  v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. a  za podmienok  ustanovených  zákonom  a  touto  Smernicou.
   
 2. Vydaním tejto Smernice spoločnosť podľa § 25 ods. 9 zákona zosúlaďuje doterajší vnútorný systém vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach  súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.  s novým  zákonom  č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej  činnosti.
   
 3. Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti  v pracovnom pomere, resp. pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce pre spoločnosť  na základe dohôd o prácach vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru  ako   aj    štatutárnych   zástupcov  spoločnosti.

 

Článok  2
Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
 1. oznamovateľom  fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. a ktorá sa v súvislosti  s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie dozvedela o protispoločenskej činnosti  v spoločnosti a urobila o tom v dobrej viere oznámenie zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom  vzťahu  k tomu  istému  zamestnávateľovi  ako  je  oznamovateľ,
   
 2. oznámením  uvedenie  akýchkoľvek skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a  ktoré sa týkajú protispoločenskej  činnosti,
   
 3. kvalifikovaným oznámením  uvedenie skutočností,  ktoré môžu  významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu  alebo  k usvedčeniu  jej páchateľa,
   
 4. závažnou  protispoločenskou  činnosťou
  1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,  trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,  trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy  korupcie  podľa  § 328  až  336b  Trestného zákona,
  2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby  prevyšujúcou  tri roky,
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu  s hornou hranicou  určenou  výpočtom, alebo

  4. správny delikt,  za ktorý možno uložiť pokutu  s hornou hranicou  vo výške najmenej 30 000 eur,
 1. pracovnoprávnym vzťahom   pracovný pomer alebo  obdobný pracovný vzťah,
   
 2. zamestnávateľom osoba zamestnávajúca minimálne jednu fyzickú osobu  v pracovnoprávnom vzťahu,
   
 3. orgánom verejnej moci
  1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
  2. právnická osoba zriadená  zákonom a právnická osoba zriadená štátom,  obcou  alebo  vyšším    územným celkom,
  3. právnická osoba založená osobou uvedenou v písmene  a)  alebo  v písmene b),
  4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy,
 1. konaním v dobrej viere  konanie fyzickej  osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe  a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti  sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže  opak.  

 

 1. Oznamovanie  protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť  vyplývajúcu  z výkonu  zamestnania,  povolania,  postavenia  alebo  funkcie.  

 

 1. Kriminalitou  je  konanie,   ktoré  je  trestným  činom.

 

 1. Za inú protispoločenskú činnosť  sa  považuje  konanie,  ktoré  nie  je  priestupkom alebo iným správnym  deliktom,  ale  pôsobí  negatívne  na  spoločnosť.

 

 

Článok 3
Spôsoby podávania oznámení

 1. Oznámenie je možné podať:
 1. písomne   prostredníctvom   pošty    na  korešpondenčnú   adresu    zamestnávateľa : Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina,  v zalepenej   obálke   so  zreteľne   viditeľným  označením „do rúk  zodpovednej osoby“ – „NEOTVÁRAŤ“,
   
 2. osobne  v podateľni  zamestnávateľa  v zalepenej obálke  so zreteľným  označením „OZNÁMENIE“,
   
 3. prostredníctvom elektronickej pošty  24 hodín denne na emailovú adresu: „podnety@dpmz.sk“; oznámenie týmto spôsobom sa považuje za prijaté v deň, keď bol e-mail  prijatý spoločnosťou,  pričom  rozhodujúci  je  údaj  zo systému  spoločnosti,
   
 4. ústne do zápisnice,  ktorej  vzor   je  uvedený  v prílohe  k tejto smernici v pracovných dňoch  od 08.00 hod.  do 15.00  hod.    priamo   zamestnancovi   určenému   spoločnosťou   (ďalej  aj  ako  zodpovedná osoba).

      e)  vložením oznámenia do schránky, umiestnenej na prízemí budovy DPMŽ, vchod od vrátnice, označenej :

          „Miesto na prijímanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti“.

 

 1. Zápisnica  o ústnom  oznámení  musí  obsahovať
  a) dôvody podania oznámenia,
  b) označenie osoby, proti  ktorej  oznámenie  smeruje,
  c) v prílohe  k oznámeniu   je  nutné  pripojiť  doklady preukazujúce  skutočnosti  uvedené  v  oznámení,
  d) kontaktné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, trvalé alebo prechodné bydlisko, telefónne číslo, elektronická adresa)  za účelom jeho oboznámenia o výsledku preverenia  ním podaného oznámenia,
  e) dátum,
  f) podpis oznamovateľa.

 

Článok 4
Postup pri preverovaní  oznámení  a oprávnenia  zodpovednej osoby

 1. Spoločnosť je povinná prijať a preveriť každé oznámenie.
   
 2. Pri preverovaní oznámenia je rozhodujúci jeho obsah a nie označenie samotným oznamovateľom.  
   
 3. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba určená spoločnosťou  podľa článku 5, prípadne článku 6 tejto  Smernice. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením o protispoločenskej činnosti  je  iba  časť  oznámenia,  preverí sa  len  príslušná  časť  oznámenia.  
   
 4. Počas preverovania  oznámení  až  do ich vybavenia  má  zodpovedná osoba  nasledujúce oprávnenia:
  a) vyžiadať  si  v prípade potreby  doplňujúce  vyjadrenie  a  podklady  od oznamovateľa,
  b) vyžiadať si vyjadrenie  a  podklady  od  osoby, voči  ktorej  oznámenie o protispoločenskej činnosti  smeruje,
  c) vyžiadať si  vyjadrenie  a  podklady  od  štatutárneho  zástupcu,  ak  podnet  smeruje  voči  nemu,
  d) písomne vyzvať  oznamovateľa,  ako  aj spoločnosť,  dotknutého zamestnanca,  či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia  spolu  s určením primeranej   lehoty  na poskytnutie  súčinnosti,
  e) pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi spoločnosti,  zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní  mu  vyjadriť sa k nemu, ako aj vyzve  na predloženie  dokladov, písomností  a  na poskytnutie  ďalších  informácií  potrebných  na spoľahlivé  preverenie  veci.
 1. Z preverovania  oznámenia  je  vylúčená  zodpovedná  osoba v prípadoch, ak:
 1. oznámenie  smeruje  priamo  voči  zodpovednej osobe, 
 2. možno mať  pochybnosti  o  nezaujatosti zodpovednej osoby  k preverovanej veci, k oznamovateľovi  alebo k iným osobám,  ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka; pokiaľ k uvedenej skutočnosti dôjde, zodpovedná osoba uvedenú skutočnosť oznámi štatutárnemu orgánu spoločnosti,  ktorý na preverenie daného oznámenia ustanoví inú zodpovednú  osobu.  V prípade, ak zodpovedná osoba okolnosti o svojej nezaujatosti neoznámi alebo ide o prípad podľa písmena a) tohto bodu, spoločnosť  je oprávnená ihneď po zistení tejto skutočnosti preverovanie oznámenia  u zodpovednej osoby  prerušiť,  odňať jej  oznámenie   a určiť  inú  zodpovednú  osobu  na  preverenie  oznámenia.
 1. Pokiaľ z obsahu oznámenia  vyplýva, že nejde o oznámenie  podľa zákona  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale na vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba informuje oznamovateľa  o tejto  skutočnosti.
 1. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu,  zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť  oznámiť štatutárnym zástupcom  spoločnosti  a tiež orgánom  činným  v trestnom konaní.
 1. Opakované oznámenie, ktoré  neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť oznámi  oznamovateľovi.
   
 2. Ak sú v  podanom oznámení uvedené  neúplné alebo  nejasné informácie, prípadne, ak doklady k nemu priložené nepostačujú na preverenie  oznámenia,  môže spoločnosť  vyžadovať od oznamovateľa  v určenej lehote  ich doplnenie a  spresnenie. V prípade,  ak podávateľ oznámenie v určenej  lehote nespresní a nedoloží požadované doklady,  spoločnosť  prostredníctvom zodpovednej osoby  je  oprávnená  oznámenie   odložiť   bez  vybavenia,  pričom o tejto  skutočnosti   informuje  oznamovateľa. 
   
 3. Ak v oznámení  chýbajú kontaktné údaje oznamovateľa, spoločnosť je povinná sa s týmto prípadom zaoberať,  avšak  jej  nevzniká povinnosť informovať  o výsledku preverenia osobu, ktorá oznámenie podala. 
   
 4. Ak bolo oznámenie podané osobne (ústne do zápisnice), zodpovedná osoba spíše s oznamovateľom zápisnicu o podanom oznámení  v dvoch vyhotoveniach. Obe vyhotovenia zápisnice o podaní oznámenia  podpíše oznamovateľ a zodpovedná osoba.  
   
 5. Pred vyhotovením písomného záznamu o výsledku oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi, resp. všetkým dotknutým osobám sa vyjadriť k zisteným záverom. Pokiaľ  oznamovateľ  uvedie nové skutočnosti a predloží nové dôkazy o svojich tvrdeniach alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba je povinná tieto nové skutočnosti a  dôkazy preveriť a s nesúhlasnými námietkami  sa vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia  oznámenia s uvedením,  či  sú  tieto  skutočnosti  a námietky  opodstatnené.                                                     
 6. Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice  z  preverenia  oznámenia  v mieste  a  čase  určenom  zodpovednou  osobou.  
   
 7. Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v  zápisnici.
   
 8. Zodpovedná osoba sa v zápisnici vyjadrí k jednotlivým skutočnostiam zisteným v rámci preverovania, vyjadrí sa k pravdivosti tvrdení oznamovateľa a navrhne opatrenia, ktoré je prípadne potrebné prijať   na odstránenie  protiprávneho  stavu.
   
 9. Oznámenie  protispoločenskej činnosti  je vybavené dňom odoslania oznámenia o výsledku preverenia oznámenia oznamovateľovi.  Oznámenie o výsledku preverenia oznámenia podpisuje zodpovedná osoba. Anonymné oznámenie je vybavené  dňom   schválenia   zápisnice  o výsledku  preverenia  oznámenia.
   
 10. Podanie oznámenia sa nesmie stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili  akúkoľvek  ujmu.

 

Článok 5
Zodpovedná osoba  

 1. Spoločnosť  v súlade  s  § 10   ods.  1   zákona   určuje,  že   zodpovednou   osobou  je   JUDr. Ľubica Kubová  v pracovnej pozícií vedúci personálneho oddelenia a právnik, ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho  zástupcu  spoločnosti  a  plní  úlohy  podľa   § 10  ods.  4  až  7 a   § 11 ods. 1 zákona.  Táto  je zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu oznámení  a plnenie ďalších  úloh  stanovených  zákonom  a touto  Smernicou.

 

Článok 6
Náhradná zodpovedná osoba

 1. V prípade, ak zodpovedná osoba nebude schopná vybaviť podnet v lehote ustanovenej zákonom a touto Smernicou najmä z dôvodu dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti alebo z iného objektívneho dôvodu hodného osobitného zreteľa, môže štatutárny zástupca zamestnávateľa bez zbytočného odkladu ustanoviť pre konkrétny prípad náhradnú zodpovednú osobu v súlade so zákonom a príslušnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi.
   
 2. Náhradná zodpovedná osoba je povinná riadiť sa príslušným zákonom a touto Smernicou, pričom na práva a povinnosti tejto náhradnej zodpovednej osoby sa aplikujú analogicky ako práva a povinnosti zodpovednej  osoby.

 

Článok 7
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa  

 1. Štatutárni  zástupcovia, zodpovedná osoba  a  každý komu je totožnosť oznamovateľa známa,   je   povinný  o nej  zachovávať   mlčanlivosť,  ako  aj  o skutočnostiach,  o ktorých sa  dozvedel  v súvislosti   s preverovaním  oznámenia   podľa  tejto  smernice.
   
 2. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, obdobného pracovnoprávneho vzťahu  alebo  funkcie.

 

Článok 8
Evidovanie oznámení

 1. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vedie evidenciu oznámení  počas troch  rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:
  a) dátum doručenia oznámenia,
  b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
  c) predmet oznámenia,
  d) výsledok preverenia oznámenia,
  e) dátum skončenia preverenia oznámenia. 

Po uplynutí trojročnej lehoty  zodpovedná osoba  zabezpečí skartáciu evidencie oznámení  spolu so všetkými  prílohami  spôsobom  určeným   spoločnosťou   pre skartáciu  dokumentov.

 1. Evidencia oznámení je uložená samostatne. Prístup k evidencii oznámení majú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti    alebo  iná osoba   na základe  oprávnenia  (napr. náhradná zodpovedná osoba).
 1. Zodpovedná osoba je povinná evidenciu oznámení chrániť pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím  a  pred iným  neoprávneným  zasahovaním.
 1. Každé oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii  oznámení a označuje sa: 
  a) poradovým  číslom  jeho  doručenia,  
  b) kalendárnym  rokom  doručenia.
 1. Evidencia oznámení  sa vedie osobitne pre každý kalendárny rok, začína sa poradovým číslom 1 a končí sa poradovým  číslom,  ktoré  bolo   ako   posledné   pridelené   v príslušnom   kalendárnom  roku. 
 1. V prípade anonymného oznámenia, zodpovedná osoba zaeviduje oznámenie ako „anonymné“ a postupuje podľa zákona.
 1. Anonymné oznámenie, ktoré nie je oznámením podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej  činnosti  zodpovedná  osoba   odloží.

 

Článok 9
Lehota na preverenie oznámenia

 1. Spoločnosť je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie lehoty oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.

 

Článok 10
Oboznamovanie oznamovateľa  s výsledkom preverenia jeho oznámenia

 1. Spoločnosť je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia do desiatich dní od preverenia oznámenia.  
 1. Oznámenie o výsledku preverenia podnetu oznamovateľovi je splnené odoslaním písomného oznámenia o výsledku preverenia prostredníctvom poštového podniku.
 1. Ak oznamovateľ oznámenie o výsledku preverenia podnetu neprevezme, považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia neprevzatej zásielky spoločnosti.

 

Článok 11
Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

 1. Na účely vedenia evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie v rozsahu:
  a) meno, priezvisko,
  b) adresa  trvalého  pobytu  oznamovateľa  alebo  korešpondenčnej  adresy.
 1. Zamestnávateľ je ďalej oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
  a) ktoré už boli zverejnené v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov,   
  b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov zamestnávateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov zamestnávateľa,
  c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej  vo verejnom záujme,
  d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.
   
 2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení  a súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa zákona, tejto smernice  a  platného zákona o ochrane osobných údajov.
 1. Všetky osobné údaje v rozsahu uvedenom v oznámení sa spracúvajú výlučne za účelom preverenia konkrétneho oznámenia. 

                                                                                

Článok 12
Ochrana  oznamovateľa

 1. Zamestnanec, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže zároveň s tým požiadať prokurátora o poskytnutie ochrany podľa § 3 a §  4 zákona v rámci trestného konania alebo podľa
  § 5 a § 6 zákona v rámci konania o správnom delikte.

   
 2. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi  spôsobili akúkoľvek ujmu.
   

Článok 13
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

 1. Zákonom č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a jeho § 13 bol zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom v Bratislave za účelom poskytovania ochrany práv a oprávnených záujmov oznamovateľov (whistleblowerov) pri oznamovaní protispoločenskej  činnosti.
   
 2. Úrad môže poskytnúť oznamovateľovi, ktorý urobil  kvalifikované oznámenie na základe jeho žiadosti o poskytnutie odmeny, odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, ak sú splnené podmienky zákona v zmysle jeho
  § 9 ods. 1 písm. a ) a písm. b)  (napr. bola podaná obžaloba v trestnom konaní).

3.  Žiadosť o poskytnutie odmeny môže oznamovateľ podať podľa § 9 ods. 3 zákona do šiestich mesiacov odo dňa doručenia  oznámenia podľa  § 9  ods. 2  zákona.

4. Úrad pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru zásluh oznamovateľa na objas-není  závažnej protispoločenskej činnosti, podiel na zistení alebo usvedčení  páchateľa. Na ten účel si úrad vyžiada stanovisko prokurátora alebo správneho orgánu, ktorý vo veci konal. 

 1. O podanej žiadosti oznamovateľa  o poskytnutie odmeny  úrad  rozhodne  do troch mesiacov odo dňa jej doručenia.
   
 2. Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je podľa § 9 ods. 7 zákona právny nárok. Preskúmanie rozhodnutia úradu o odmene je súdom vylúčené.

 

Článok 14
Záverečné ustanovenia

 1. Vedúci zamestnanci sú povinní sa oboznámiť s obsahom tejto smernice, a zároveň sú povinní preukázateľne oboznámiť s jej obsahom aj svojich podriadených zamestnancov.
   
 2. Smernica je sprístupnená tým,  že  je k nahliadnutiu kedykoľvek počas pracovnej doby od  9.00 hod. do 14.00 hod. na právnom oddelení, na oddelení ľudských zdrojov ako aj  u výkonných riaditeľov jednotlivých úsekov spoločnosti a na informačnej tabuli  spoločnosti.
   
 3. Touto smernicou sa ruší Smernica o vnútornom systéme prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vydaná podľa zákona č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej  činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších  predpisov  zo dňa  NR-S-370-2015.  
   
 4. Súčasťou tejto smernice  sú:  

Príloha č. 1 –  Vzor:        Zápisnica o  prijatí ústneho  oznámenia protispoločenskej činnosti
Príloha č. 2  -  Vzor:       Oznámenie  protispoločenskej činnosti písomnou formou
Príloha č. 3  -  Vzor:       Oznámenie o predĺžení lehoty preverenia  oznámenia  oznamovateľovi 
Príloha č. 4  -  Vzor:        Zápisnica  z preverenia prijatého oznámenia
Príloha č. 5  -  Vzor:        Evidenčný list o prijatom oznámení

 


Príloha  č. 1

Z á p i s n i c a

o prijatí ústneho oznámenia protispoločenskej činnosti

zodpovednou osobou

 Dátum: .................................................................................................................................................................

 Čas: ......................................................................................................................................................................

 Meno a priezvisko oznamovateľa: .......................................................................................................................

 Adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa oznamovateľa: ..............................................................

..............................................................................................................................................................................

Kontaktné údaje oznamovateľa:  číslo telefónu ................................. e-mail: .....................................................

Predmet  oznámenia: ..........................................................................................................................................

(uviesť  osobu,  proti   ktorej   oznámenie   smeruje,   nedostatky,    na  ktoré   sa   poukazuje) 

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

Vyhotovil: ..........................................................................................................................................................
   
                        (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila)

 

Počet príloh odovzdaných oznamovateľom: ......................................................................................................

Podpis osoby, ktorá oznámenie  podala: ...........................................................................................................

Poznámka: .............................................................................................................................................................................

                                                                               


Príloha  č. 2

 

Adresát:

 

                                        Oznámenie protispoločenskej činnosti
                                                                písomnou formou 

 

Dátum  vyhotovenia  oznámenia: .................................................................................................................

Meno a priezvisko oznamovateľa: ................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa oznamovateľa: .......................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Predmet  oznámenia: ....................................................................................................................................

(uviesť  osobu,  proti   ktorej   oznámenie   smeruje,   nedostatky,    na  ktoré   sa   poukazuje) 

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Počet príloh: .......................................................................................................................................................

 

 

Podpis oznamovateľa: .......................................................................................................................................................

 

 


 

D o p o r u č e n e !

Meno a priezvisko oznamovateľa

Adresa bydliska

 

   

Váš list číslo/zo dňa                                            Naše číslo                                        Žilina     

 

 Vec:

Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia podľa §  10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z.

 Dňa ..................... nám  bolo doručené Vaše oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon  č. 54/2019 Z. z. )  zo dňa .................... vo veci:

.................................................................................................................................................................

Vaše oznámenie nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej lehote 90 dní odo dňa prijatia oznámenia, a to  z týchto  závažných dôvodov:

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

V súlade  s ust.  § 10  ods. 5  zákona  č. 54/2019 Z. z. Vám

o z n a m u j e m e ,

že z vyššie uvedených závažných dôvodov predlžujeme lehotu na vybavenie Vášho oznámenia o ďalších  30 dní.

S pozdravom

 

 

                                                                                                          ...................................................

                                                                                                         

                                                                        


Číslo podnetu:

Zápisnica z preverenia  prijatého oznámenia

 

 1. Predmet  oznámenia  zo dňa ....................................... doručené spoločnosti dňa: ......................................................................................................................................................................

Preverovaná osoba:
.....................................
.................................................................................................................................

                                                                                   (meno, priezvisko, pracovná pozícia)

 1. Oznámenie preveril: ......................................................................................................................................................................                                                     (meno, priezvisko, pracovná pozícia)

                        

 1. Preverovanie oznámenia  bolo vykonané v dňoch: ...................................................................................
   
 2. Miesto preverenia oznámenia: ..................................................................................................................
   
 3. Zistené skutočnosti pri preverovaní oznámenia:

(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním sa na právne predpisy, smernice, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu oznámenia  a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti  oznámenia)

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 1. Námietky preverovanej osoby:

(uvedú sa námietky preverovanej osoby  k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovanej osoby

za zistené nedostatky)

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 1. Výsledky preverenia  oznámenia:

(uvedú sa výsledky preverenia oznámenia  a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovanej osoby)

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 1. Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................

 1. Podpis osoby,  ktorá vykonala preverenie oznámenia, podania, podnetu:
  ...................................................................................................................................................................

                                                                           (meno, priezvisko, funkcia, pracovná pozícia, podpis) 

 1. Podpisy prizvaných osôb:
  1. ..................................................................................................................................................................

                                                                  (meno, priezvisko, funkcia, pracovná pozícia, podpis)

2. ..................................................................................................................................................................

                                                                  (meno, priezvisko, funkcia, pracovná pozícia, podpis)

3. ..................................................................................................................................................................

                                                                  (meno, priezvisko, funkcia, pracovná pozícia, podpis)

     

 1. S obsahom  zápisnice   bola  oboznámená  preverovaná   osoba / osoby:

 

 1. .......................................................................................................................................................................

                                                            (meno, priezvisko, funkcia, pracovná pozícia, podpis)

 

 1. .......................................................................................................................................................................

                                                            (meno, priezvisko, funkcia, pracovná pozícia, podpis)

 

 

 1. Zápisnicu  spísal: ........................................................................................................................................................

 

 1. Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:
 • výtlačok č. 1  zodpovedná osoba
 • výtlačok č. 2  pre preverovanú osobu

 

V ..................................... dňa ...........................................

 

 

 

                                                                                              ...............................................................................

                                                                                                    (meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby)

 

Prevzatie  výtlačku  č. 2  zápisnice   svojim  podpisom  potvrdzuje:  .....................................................................

 

 


 Príloha  č. 5

 Evidenčný list o prijatom oznámení číslo

...................... /............................

 

 

Oznámenie prijaté dňa .......................................................................................................................

 

Spôsob podania oznámenia .............................................................................................................

 • písomne
 • ústne
 • elektronicky (x nevhodné preškrtnite)

 

Oznámenie s prílohami – počet:

Oznámenie bez príloh:
(x nevhodné preškrtnite)

 

Údaje o oznamovateľovi:

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................

 Trvalý pobyt / korešpondenčná adresa .........................................................................................

 Anonymné oznámenie:
(x nevhodné preškrtnite)

 

Predmet  oznámenia:

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

Výsledok preverenia oznámenia:

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

Dátum skončenia preverenia: ...................................................................................................................

 

 

Evidenčný list spísal dňa .....................................

 


Rozdeľovník:

Smernica  o vnútornom systéme podávania, preverovania, vybavovania a evidovania oznámení  protispoločenskej  činnosti   zo dňa  .................................

 

Vyhotovených 8 výtlačkov:

Výtlačok   č. 1 --   ...........................................................................        prevzal .....................................

Výtlačok   č. 2 --  ............................................................................        prevzal .......................................

Výtlačok   č. 3 --   ...........................................................................        prevzal .......................................

Výtlačok   č. 4 --   ...........................................................................        prevzal .......................................

Výtlačok   č. 5 --   ...........................................................................        prevzal .......................................

Výtlačok   č. 6 --   ...........................................................................        prevzal .......................................

Výtlačok   č. 7 --  ............................................................................       prevzal .......................................

 


 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 

podľa § 10 ods. 4  zákona  č. 54/2019  Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

    zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby

 

 

zodpovedná osoba:    JUDr. Ľubica Kubová

adresa:                       Kvačalova 2, 011 40 Žilina

telefón:                        041/5660106

e-mail:                        lubica.kubova@dpmz.sk

 

 

 

Zamestnanci môžu podávať  oznámenia protispoločenskej činnosti

 • písomne v zalepenej obálke s označením „do rúk zodpovednej osoby“ – „NEOTVÁRAŤ“ ,
 • ústne do zápisnice  u zodpovednej osoby, 
 • elektronickými prostriedkami  na emailovú adresu : podnety@dpmz.sk,
 • vložením oznámenia do schránky,
 • umiestnenej na prízemí budovy DPMŽ, vchod od vrátnice, označenej „ Miesto na prijímanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.“

 

 

 

                                                                                                         ........................................................

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.