História

Dopravný podnik bol založený k 1. 5. 1949 pod názvom „Dopravný komunálny podnik Žilina“. Mestskú hromadnú dopravu začal vykonávať od 28. 10. 1949. V päťdesiatych rokoch, prevádzkoval mestskú dopravu na 7 linkách, mal 54 zamestnancov a ako jediný dopravný podnik na Slovensku, zabezpečoval aj lodnú dopravu, loďou Žilina, na Oravskej priehrade. 30.6.1953 došlo k zmene názvu podniku na súčasný „Dopravný podnik mesta Žiliny“.

Od roku 1963 bol DPMŽ (ako všetky vtedajšie podniky, ktoré nemali elektrickú trakciu) začlenený do systému ČSAD.

Už pri zakladaní DPMŽ bolo uvažované s výstavbou trolejbusovej dopravy v meste Žilina, avšak táto sa v minulosti neuskutočnila. Uvažoval s ňou aj Smerný územný plán sídelného útvaru Žilina schválený v roku 1978. V roku 1985 bol spracovaný projekt “Novej koncepcie MHD v Žiline na báze elektrickej trakcie”. Podľa neho bola od 3. 7. 1988 zavedená v meste tzv. “Autobusová verzia trolejbusovej dopravy”, ktorou sa na jednej strane zrušil starý systém s 35 linkami v súlade s budúcimi linkami trolejbusovými. Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 6. 11. 1992 obnovilo DPMŽ, ktorý opäť začal prevádzkovať MHD od 1. 11. 1993.

Vďaka podpore mesta došlo koncom 90-tych rokov k mimoriadnemu rozvoju MHD. Bolo vybudované nové trolejbusové depo s troma meniarňami a postupne sa budovali aj jednotlivé trolejbusové trasy. Dňa 17. 11. 1994 začala v Žiline prevádzka trolejbusov na linke číslo 1. Postupne pribúdali ďalšie trolejbusové trasy, v roku 1996 to boli trasy pre linky č. 4 a 5. V marci roku 1998 zasa trasa pre linku č. 3. Pri stavbe obchodného centra Dubeň bola postavená aj trolejbusová trať pre novú linku č. 8, ktorú začal DPMŽ prevádzkovať od 15.11.2001. Presne o rok na to, 15.11. 2002, bola do prevádzky uvedená trolejbusová trať na sídlisko Hájik, ktoré s centrom spájajú linky číslo 6, 7 a 16. Zatiaľ posledná trolejbusová trať, spájajúca sídlisko Vlčince a Solinky cez lesopark, bola odovzdaná do užívania 6.7.2004. Väčšina trolejbusových a niektoré autobusové linky prešli určitým vývojom a zmenami. V súčasnosti DPMŽ prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu na 8-ich nosných trolejbusových linkách a na 11- tich autobusových linkách (1 linka zabezpečuje dopravu aj v nočných hodinách).

DPMŽ má v súčasnosti 270 zamestnancov, z toho 143 vodičov (údaj k 1.1.2024). Dopravu na uvedených linkách DPMŽ zabezpečuje svojim vozidlovým parkom, ktorý pozostáva zo 44 trolejbusov a 40 autobusov. Ročný kilometrický výkon týchto vozidiel predstavuje objem cez 3,772 mil. vozokilometrov a prepravených cestujúcich je viac ako 23 miliónov. Denne vypravuje DPMŽ do ulíc Žiliny 31 trolejbusov a 30 autobusov, ktoré spolu ubehnú 6.126 km na trolejbusových linkách a 6.672 km na autobusových linkách a spolu prepravíme takmer 40 tis. cestujúcich.

Služby pre cestujúcich poskytuje klientske centrum a v neposlednom rade aj predajné automaty v počte 46 kusov, z ktorých väčšina je schopná poskytnúť cestujúcemu viac druhov cestovných lístkov. Zároveň je Dopravný podnik súčaťou Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja, čo znamená, že s jedným cestovným dokladom/lístkom je možné cestovať u všetkých troch dopravcov v rámci IDS (MHD-DPMŽ, prímestská autobusová doprava-SAD Žilina, železničná doprava-ZSSK).

Od roku 1996 sa podnik orientuje na postupnú elektronizáciu MHD. Ako prvé mesto na Slovensku malo vo všetkých vozidlách v prevádzke informačný systém, ktorý pozostáva z palubného počítača, elektronických označovačov, elektronických smerových tabúľ a akustických hlásičov na oznamovanie zastávok v interiéri vozidla, ako aj do exteriéru na zastávky pre potreby orientácie nevidomých a slabozrakých.


Palubný počítač SRG-3000P                                                    Elektronický smerový displej

 


Elektronický označovač CL na
papierové lístky a čipové karty
 
 

Údaje získané týmto informačným systémom umožňujú vyhodnocovať dopravné, technické a ekonomické kritériá prevádzky MHD. Taktiež sú základom pre optimalizáciu dopravy. Prepojením informačného systému s trunkingovou digitálnou sieťou na prenos hlasu a dát urobil DPMŽ ďalší krok vpred a umožnil tak lokalizovať polohu vozidiel v meste počas ich prevádzky. Výsledkom je dispečerské riadiace centrum a zastávkové informačné panely, ktoré informujú cestujúcich o skutočnom príchode vozidla na zastávku. Elektronické zastávkové informačné panely boli v prevádzke do decembra 2017. Z dôvodu ich technologického zastarania museli byť demontované, Dopravný podnik však chce zvýšiť úroveň informovanosti MHD, a tak v priebehu roku 2022 až 2023 plánuje osadenie až 50-tich zastávok ešte väčšími a modernejšími zastávkovými informačnými panelmi v porovnaní s predošlými.


Zastávkový informačný panel pre cestujúcich

              
                             Palubný počítač R&G SRG-5000P 

V decembri 2012 bola spustená prevádzka desiatich nízkopodlažných trolejbusov značky Škoda SOR, ktoré boli vybavené novým modelom palubného počítača SRG-5000P. Ten oproti modelu SRG-3000P so sebou priniesol modernizované ovládanie v podobe rezistivného dotykového farebného displeja v kombinácií s hardwarovými tlačidlami umiestnenými po jeho bokoch a prívetivejšie užívateľské rozhranie.
Tými istými palubnými počítačmi boli vybavené aj autobusy značky Solaris Urbino 12, ktoré začal dopravný podnik prevádzkovať v novembri 2014.

S príchodom nových nízkopodlažných trolejbusov značky Škoda 26Tr-Solaris a Škoda 27Tr-Solaris, v decembri 2017, bol vo vozidlách žilinskej MHD prvýkrát použitý najnovší model palubného počítača typu SRG-6000P od spoločnosti R&G PLUS. Ten opäť so sebou priniesol nové funkcionality v podobe ergonomicky prívetivejšieho ovládania, väčšieho dotykového displeja s infračervenou technológiou, monitorovanie a ovládanie kamerového systému vozidla a iné.
Spomenuté nízkopodlažné trolejbusy boli vybavené aj novými elektronickými označovačmi cestovných lístkov RG KRG-8 a KRG-12. Tie ponúkajú cestujúcim väčší komfort pri označovaní a predovšetkým pri informovaní o zostávajúcom počte ciest a platnosti predplatného cestovného lístka, informácie o čísle spoja, čísle linky apod. Taktiež veľkou výhodou je možnosť platby bankovou kartou pri nákupe cestovného lístka na žltom označovči KRG-12, ktorá bola zavedená 1. apríla 2021. Od tohto dátumu bol spustený aj e-shop dopravnakarta.dpmz.sk, prostredníctvom ktorého si môžu cestujúci vybaviť dopravnú kartu, spravovať ju a predovšetkým nakupovať predplatné cestovné lístky a kredit na elektronickú peňaženku bez potreby návštevy predajného miesta.

           
Palubný počítač R&G SRG-6000P                Elektronické označovače: R&G KRG-8 (zelený) a R&G KRG-12 (žltý)  

 

  

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.