Novinky - 29.01.2021


Prechodné obdobie pri zmene tarify

Vážení cestujúci,

oznamujeme vám, že od 1. 2. 2021 (pondelok) začne platiť prechodné obdobie pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej zmeny doterajšej platnej tarify MHD na novú tarifu MHD v Žiline, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 4. 2021.

Všetky potrebné informácie ohľadom platnosti predplatných cestovných lístkov, výmene jednorazových cestovných lístkov alebo predaji a vystavení novej dopravnej karty nájdete nižšie. 

 

1. Predplatné cestovné lístky na viac ciest (PL) 

 1. Cestujúci, ktorý má zakúpený predplatný cestovný lístok s koncom platnosti po 31.3.2021 môže požiadať o vrátenie finančných prostriedkov za nevyužité cesty alebo bude na jeho čipovej karte predĺžená platnosť PL o 180 dní.
  S cieľom predĺženia platnosti PL alebo vrátenia finančných prostriedkov je nutná osobná návšteva predajného miesta ešte pred uplynutím ich platnosti, najneskôr do 31.3.2021. Predĺženie platnosti PL nie je automatické,
 2. Od 1.4.2021 nebude možné vrátenie finančných prostriedkov ani predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov.
 3. Od 1.2.2021 do 31.3.2021 budú všetky predplatné cestovné lístky podľa doterajšej tarify vydávané s platnosťou na 180 dní, okrem predplatných lístkov EXTRA a ŤZP EXTRA.
 4. Cestujúci, ktorý si uplatnil predĺženie platnosti predplatného cestovného lístka na viac ciest, je povinný si aj naďalej bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD označovať čipovú kartu v najbližšom označovači počas doby platnosti takéhoto lístka.

 2. Predplatné cestovné lístky EXTRA na neobmedzený počet ciest (EXTRA) 

 1. Predĺženie platnosti a vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na predplatné lístky EXTRA.
 2. Platnosť cestovných lístkov EXTRA končí po uplynutí obdobia, na ktoré boli vystavené.
 3. Cestujúci, ktorý má predplatný lístok EXTRA nie je od 1.4.2021 povinný si bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD označovať čipovú kartu.

 3. Jednorazové cestovné lístky (JCL) 

 1. Platnosť  používaných papierových JCL dovozných lístkov podľa tarify platnej do 31.3.2021 končí dňa 31.3.2021.
 2. Od 1.4.2021 budú všetky papierové cestovné lístky zakúpené podľa starej tarify neplatné a nebudú uznané ako platný cestovný a dovozný lístok v MHD v Žiline.
 3. Nepoužité, neoznačené a neznehodnotené cestovné a dovozné lístky, ktorých platnosť končí 31.3.2021, si môže každý občan vymeniť za nové cestovné lístky od 1.4.2021 do 31.5.2021. Prípadný finančný rozdiel, ktorý vznikne výmenou starých JCL za nové CL je nutné doplatiť.
 4. Ustanovenia podľa bodu 3) platia aj pre JCL zakúpené prostredníctvom predajných automatov.

 4. Bezplatná doprava 

 1. Doterajšia bezplatná doprava pre kategórie cestujúcich vo veku od 6 do 16 rokov a od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina ostáva v platnosti na obdobie, na ktoré bola vystavená a je zapísaná v čipe karty.
 2. Od 1.4.2021 bude všetkým cestujúcim, vo veku nad 70 rokov, automaticky poskytnutá bezplatná doprava a to bez povinnosti vybavenia dopravnej karty. Na preukázanie nároku na bezplatnú dopravu bude stačiť občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
 3. Cestujúci s nárokom na BD nie je od 1.4.2021 povinný si pri nástupe do vozidla MHD označovať čipovú kartu.

 5. ŤZP 

 1. Cestovné lístky ŤZP EXTRA ostávajú v platnosti na obdobie, ktoré je zapísané v čipe karty.
 2. Od 1.2.2021 do 31.3.2021 budú predplatné cestovné lístky ŤZP EXTRA vydávané naďalej s platnosťou na 365 dní.
 3. Cestujúci, ktorý má predplatný lístok ŤZP EXTRA, nie je od 1.4.2021 povinný si bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD označiť čipovú kartu.

 6. Predaj a vystavenie novej dopravnej karty (DK) 

 1. Nové dopravné karty, ktoré budú platné a používané od 1.4.2021, bude dopravca predávať a vystavovať už pred 1.4.2021 za cenu 5,50 €.
 2. Novú DK kartu si môže cestujúci vybaviť na predajnom mieste alebo prostredníctvom eshopu.
 3. Cestujúci, ktorý má zakúpenú starú čipovú kartu a táto ku dňu výmeny bola platná menej ako 2 roky, má nárok na zvýhodnenú cenu novej DK za 2,00 €. Výmenu resp. kúpu novej DK za zvýhodnenú cenu podľa tohto bodu, je možné uskutočniť len na predajnom mieste.
 4. V prípade, že sa cestujúci rozhodne nevyužiť nákup novej DK za zvýhodnenú cenu z dôvodu, že nechce alebo nemôže navštíviť osobne predajné miesto, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, môže si zakúpiť novú DK za podmienok podľa odstavca  a) a b).
 5. Od 1.4.2021, staré čipové karty platia len do obdobia konca platnosti predplatného cestovného lístka, ktorý je zaznamenaný v čipe karty; po tomto termíne ich nebude možné ďalej používať.
 6. Ak má cestujúci v starej čipovej karte zaznamenaný nárok na zľavu (žiak, študent, ...), tak tento nárok mu bude prenesený a zapísaný do novej DK. V prípade výmeny alebo zakúpenia novej DK na predajnom mieste, cestujúci predloží starú čipovú kartu na overenie nároku na zľavu. Pri vybavovaní novej DK prostredníctvom eshopu, cestujúci priloží scan čipovej karty.

Presný dátum začiatku predaja a vystavovania nových DK, ako aj predaj nových predplatných cestovných lístkov, vrátane elektronickej peňaženky, ktoré budú platné od 1.4.2021 oznámime prostredníctvom obvyklých informačných kanálov.

 

 

Fotogaléria k novinke:
Prechodné obdobie platné od 1.2.2021<br/>DPMŽ

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.