Novinky - 16.02.2017


Pripomienky k plánovaným zmenám od 1.4.2017

Dňa 22.1.2017 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 22. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, čím vznikli dve skupiny: návrhy určené na realizáciu a nerealizované návrhy.

Návrhy na realizáciu

Z celkového počtu prijatých podnetov je 14 plánovaných na realizáciu. Keďže sa snažíme predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obraciame sa na vás, cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku.

Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 12.3.2017 a to prostredníctvom elektronického formuláraChceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj

Zároveň dávame do pozornosti, že na to, aby bol odoslaný formulár akceptovaný, musí byť správne vyplnený, tzn. musí obsahovať všetky požadované informácie a to konkrétne:

  • meno,
  • adresa,
  • kontakt,
  • číslo zmeny,
  • kategória,
  • súhlas / nesúhlas,
  • dôvod nesúhlasu.

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Číslo linky Číslo zmeny
Popis zmeny
Plán
 4

z01

pridanie posilových spojov zo zastávky "Železničná stanica" od 19.2.2017 

17:32,
19:32,
21:27

6 z02 predĺženie spojov v pondelok - piatok z Hájika až na Vlčince s časom odchodu o 20:25,
20:50 
z03 pridanie spojov v pondelok - piatok z Vlčiniec s časom odchodu o  21:17,
21:35 
z04 zrušenie spoja od Carrefour-u v pondelok - piatok (s možnosťou nástupu na zastávke "Vysokoškolákov, plaváreň") s časom odchodu o  21:23 
z05 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu od Carrefouru o 21:06 na 21:05
14 z06 pridanie posilových spojov zo zastávky "Železničná stanica" od 19.2.2017 17:07, 
21:12
16 z07 zrušenie spoja v pondelok - piatok z Hájika s časom odchodu o 21:35
21 z08 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Bánovej z 21:05 hod. na 21:11 
z09 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Hurbanovej z 21:47 hod. na 21:53
22 z10 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Brodna zo 6:05 hod. na 6:07
z11 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice zo 6:38 hod. na  6:40
z12

posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčice zo 6:43 hod. na

6:38
z13 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčice zo 7:28 hod. na 7:25
24 z14 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice smerom do Trnového s časom odchodu o 5:10 
26 z15 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Kamennej z 5:53 hod. na  5:51 
z16 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Rosinskej zo 6:28 hod. na  6:26 
z17 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok a aj cez prázdniny z Rosinskej z 5:21 hod. na  5:36 
27 z18 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  z Hájika z 8:52 hod. na  8:47
z19 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľa zo Zástrania z 21:00 hod. na 20:55
z20 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľa zo Zástrania z 21:45 hod. na 21:42
z21 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľa z Hurbanovej z 21:26 hod. na  21:23
z22 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľa z Hurbanovej z 22:30 hod. na  22:26
29 z23 skrátenie spoja v sobotu - nedeľu zo Žilinskej Lehoty po železničnú stanicu s časom odchodu o 4:59
z24 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo zastávky "Dolná" smerom na železničnú stanicu s časom odchodu o 5:24
31 z25 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Mojšovej Lúčky z 5:21 na 5:16
z26 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  z Mojšovej Lúčky z 8:31 hod. na  8:26
z27 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu zo zastávky "Pietna" z 15:05 hod. na 15:00

Nerealizované návrhy

Číslo linky Číslo podnetu Prijatý návrh Dôvod nerealizovania nvárhu
5 p2 Cestujúci žiada skrátiť interval na linke č. 5 z 30 minút na 20 minút a to aj cez prázdniny. Od 1.7.2017 plánujeme cez prázdniny vytvoriť 20 minútový interval a cez školský rok 15 minútový interval.
6 p3 Z pohľadu cestujúcej je v súčasnosti nevyhovujúce spojenie Závodia a Vlčiniec, preto žiada pridanie spojov v popoludňajších hodinách. Navýšenie kilometrických výkonov z dôvodu hustejšieho intervalu v poobedňajšich hodinách nie je zahrnuté do zmluvy s objednávateľom na rok 2017. Odporúčame využívať prestupové spojenie.
p4 Cestujúca žiada o zmenu trasy linky č. 6 z dôvodu skrátenia cestovného času z Hájika na Vlčince a späť. V budúcom roku plánujeme zriadiť novú linku, momentálne prebieha proces prípravy súvisiaci so zriadením novej linky po novej trase.
 21 p6  Cestujúci žiada o posunutie času odchodu spoja zo 14:49 na 14:55 hod. zo zastávky "Bytčianska, STS" v smere do centra z dôvodu včasného príchodu do SZUŠ.  Odchody spojov sú prispôsobené odvozu pracujúcich zo zamestanania.
 29 p15  Cestujúci žiada o úpravu času odchodu spoja zo 6:12 na 6:09 hod. zo zastávky "Priemyselná" v smere do centra z dôvodu prípoja po nočnej zmena na vlak v smere Čadca (vlak má odchod o 6:25 hod.). 

Podnet na úpravu cestovného poriadku nie je možné realizovať, pretože medzi spojmi linky č. 29 sú iba minútové manipulačné pauzy. Posunutím spoja o požadované 3 minúty by museli byť posunuté aj zvyšné dva predchádzajúce spoje, tzn. zo zastávky "Železničná stanica" s časom odchodu o 4:55 hod. na 4:52 hod., a zo zastávky "Dolná" o 5:20 hod. na 5:19 hod. Uvedeným posunom z "Dolnej" bude narušený prestup na "Hálkovej" z linky č. 22 na linku č. 29, ktorý dnes využívajú cestujúci o 5:39. Linka č. 22 by potom prichádzala 2 minúty po odchode linky č. 29. Ak by sme chceli zachovať prestup, tak by sa museli posunúť dva odchody na linke č. 22 a to z Brodna o 4:55 hod. na 4:50 hod. a z Bytčice o 5:25 hod. na 5:18 hod. Podľa analýzy označení cestovných lístkov, na zastávke "Priemyselná" nastupujú 4 cestujúci. Nakoľko je to menší počet cestujúcich ako na spojoch, ktoré by sa museli posúvať, navrhujeme riešenie v podobe ukončenia spoja linky č. 29 na zastávke "Žel. stanica" pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, aby mali cestujúci blížšie na prechod na železničnú stanicu. Podľa cestovného poriadku tým vznikne čas na prestup 3 minúty.

p16  Žiadosť o posunutie času odchodu spoja zo 17:39 na 18:00 hod. zo zastávky "Priehrada" v smere do centra z dôvodu dlhého čakania na spoj (takmer hodinu) po skončení práce. 

Súčasné odchody sú prispôsobené návozu cestujúcich na nočnú zmenu do závodu na Priemyselnej ulici a odvozu po 18. hodine zo zastávky "Dolná". Posunutím odchodu spoja by došlo k narušeniu uvedeného spojenia a pridávanie nového spoja do danej lokality nie je plánované.

p17  Niekoľko obyvateľov Žilinskej Lehoty žiada pridanie spoja o 21:10 hod. zo zastávky "Hurbanova" v smere do Žilinskej Lehoty z dôvodu veľkej časovej medzery resp. dlhého čakania po skončení pracovnej doby (21:00 hod.). Navýšenie kilometrických výkonov, z dôvodu hustejšieho intervalu vo večerných hodinách, nie je zahrnuté do zmluvy s objednávateľom na rok 2017.
p18  Žiadosť o pridanie spoja zo zastávky "Cestárska" v smere do centra počas víkendových dní a to tak, aby cestujúci stíhali vlakový spoj s časom odchodu o 16:15 hod. zo stanice Žilina. 

Odporúčame využiť linku č. 29 s odchodom z Cestárskej o 15:45 hod. a na zastávke "Hurbanova", po 3 minútovom čakaní, prestúpiť na linku č. 6 s príchom na železničnu stanicu o 15:57 hod. Čas čakania na vlakové spojenie bude 18 minút.

 31 p19  Študenti žiadajú upraviť čas odchodu spoja o 14:08 na 14:05 hod. zo zastávky "Kvačalova, DPMŽ" smerom do centra mesta z dôvodu včasného príchodu na vlakové spojenie zo Žiliny do Bratislavy. 

Podnetu nebolo vyhovené z dôvodu využívania predmetného spoja zamestancami z podniku Sungwoo Hitech na Priemyselnej ulici po ukončení rannej zmeny o 14:00 hod.

 

 

 - DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.