Novinky - 27.07.2016


Prijímanie pripomienok k plánovaným zmenám

Dňa 30.6.2016 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 16. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, na základe čoho vznikli dve skupiny: návrhy určené na realizáciu nerealizované návrhy.

Návrhy na realizáciu

Z celkového počtu prijatých podnetov je plánovaných na realizáciu. Keďže sa snažíme predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obraciame sa na vás, cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku.

Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 11.09.2016 a to prostredníctvom elektronického formuláraChceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácie o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Číslo linky Číslo zmeny Popis zmeny Plán
 7  p03 posunutie spoja v pondelok - piatok z Vlčiniec s časom odchodu o 20:03 hod. na   20:08
 24 p09 zmena medzizastávkových časov: skrátenie medzi zastávkami "Furdekova - Oceliarska; Oceliarska - Bratislavská", predĺženie medzi "Bratislavská - Hollého; Hollého - Hurbanova" CP
p10a skrátenie spoja cez voľné dni z Trnového po zastávku "Hurbanova" s časom odchodu o   7:01
p10b posunutie spoja cez voľné dni zo železničnej stanice smerom do Strážova s časom odchodu o 7:23 hod. na  6:55
p10c posunutie spoja cez voľné dni zo Strážova s časom odchodu o 7:41 hod. na   7:03
p10d predĺženie spoja cez voľné dni z Trnového až do Strážova s časom odchodu o   8:21
p10e posunutie spoja cez voľné dni zo železničnej stanice smerom do Strážova s časom odchodu o 9:01 hod. na   8:41
p10f posuntuie spoja cez voľné dni zo Strážova s časom odchodu o 9:21 hod. na   9:01
26 p11 posunutie spoja v pondelok - piatok z Kamennej s časom odchodu o 6:23 hod. na  6:21
p12 posunutie spoja v pondelok - piatok z Kamennej s časom odchodu o 6:53 hod. na 6:51
p13 posunutie spoja v pondelok - piatok z Kamennej s časom odchodu o 14:03 hod. na  14:01
29 p15  posunutie spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice smerom na "Dolnú" s časom odchodu o 15:10 hod. na   15:15
31 p16  posunutie spoja v pondelok - piatok z Mojšovej Lúčky s časom odchodu o 12:21 hod. na  12:24

  

Nerealizované návrhy

Číslo linky Číslo zmeny Prijatý návrh Dôvod nerealizovania nvárhu
6 p01 Cestujúci žiada posunúť spoj z 21:14 na 21:24 hod., aby bol zabezpečený prestup z rýchlika č. RR762, ktorý má príchod o 21:15 hod. Prevádzkové dôvody nám neumožňujú vykonať zmenu cestovného poriadku v podobe posunutia spoja o 10 minút neskôr.
7 p02  Cestujúci žiada úpravu trasy posilového spoja linky č. 7, ktorá by mala podľa neho viesť priamo zo sídliska Hájik cez Kamennú ulicu na Vlčince. Dôvodom je skrátenie času cestovania.  Požiadavka bude prehodnotená na základe prieskumu vykonaného po začatí akademického roku 2016/2017.
21 p04 Návrh na úpravu cestovného poriadku za cieľom skrátenia prestupného času na zastávke "Hurbanova", konkrétne z 18:30 na 18:15 hod.  Pri úprave cestovného poriadku o 15 minút by nebolo možné prepraviť zamestnancov pracujúcich do 18:00 hod. v Bánovej.
p05 Návrh na úpravu cestovného poriadku za cieľom skrátenie prestupného času na zastávke "Hurbanova", konkrétne z 19:35 na 19:30 hod.  Žiadaná úprava cestovného poriadku by neumožnila prestup cestúcich z autobusových na trolejbusové linky, a preto nebude realizovaná.
22 p06 Cestujúci žiada posunúť čas odchodu spoja cez pracovné dni z dôvodu skrátenia času prepravy, konkrétne z 19:00 na 18:40 hod. Akceptovaním prijatého návrhu by došlo k nerovnomernému intervalu v danom čase na predmetnej linke a tým spôsobom by sa značne znížila ponuka resp. kvalita prepravných služieb.
p07 Cestujúci žiada posunúť čas odchodu spoja cez voľné dni z dôvodu skrátenia času prepravy, konkrétne z 13:00 na 12:40 hod. Akceptovaním prijatého návrhu by došlo k nerovnomernému intervalu v danom čase na predmetnej linke a tým spôsobom by sa značne znížila ponuka resp. kvalita prepravných služieb.
p08 Posunutie času odchodu spoja zo Štefánikovho námestia smerom do Brodna zo 7:41 na 7:31 hod., aby mal cestujúci dostatočný čas pred príchodom do zamestnania. Prevádzkové dôvody nám neumožňujú vykonať požadovanú úpravu času odchodu spoja.
27 p14 Cestujúca žiada zvýšenie počtu spojov zo zastávky "Hurbanova" smerom na Hájik. Navyšovanie ročných kilometrických výkonov v MHD nie je možné z dôvodu dodržania zmluvy uzavretej s objednávateľom prepravy (Mestom Žilina).

 - DPMŽ -

Naspäť

Ako hodnotíte osadenie elektronických zastávkových LED panelov na 50 zastávkach MHD?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.