Prijímanie pripomienok k plánovaným zmenám od 1.10.2015

Harmonogram zmeny cestovného poriadku k 1.10.2015:

01.04.2015 19.07.2015: prijímanie podnetov od cestujúcich na úpravu cestovného poriadku
20.07.2015 09.08.2015: spracovanie podnetov a vytvorenie plánovaného cestovného poriadku 
10.08.2015 06.09.2015: prijímanie pripomienok k plánovanému cestovnému poriadku
07.09.2015 30.09.2015: technické spracovanie finálneho cestovného poriadku 


Dňa 19.7.2015 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 16. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, na základe čoho vznikli tri skupiny: návrhy na realizáciunávrhy v štádiu riešenia nerealizované návrhy.

Návrhy na realizáciu

Z celkového počtu prijatých podnetov je plánovaných na realizáciu. Keďže sa snažíme predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obraciame sa na vás, cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku.

Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 6.9.2015 a to prostredníctvom elektronického formuláraChceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj

Zároveň dávame do pozornosti, že na to, aby bol odoslaný formulár akceptovaný, musí byť správne vyplnený, tzn. musí obsahovať všetky požadované informácie a to konkrétne:

  • meno,
  • adresa,
  • kontakt,
  • číslo zmeny,
  • kategória,
  • súhlas / nesúhlas,
  • dôvod nesúhlasu.

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácie o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Číslo linky Číslo zmeny
Popis zmeny
Plán
6 z01 v pondelok - nedeľu: zmena konečnej zastávky; spoj s časom odchodu o 8:40 hod. zo Stodolovej bude končiť na zastávke "Matice slovenskej" CP
z02 v pondelok - nedeľu: zmena konečnej zastávky; spoj s časom odchodu o 9:26 od Carrefour-u bude nahradený spojom o 9:20 hod. z "Matice slovenskej" CP
z03 zmena všetkých odchodov spojov v pondelok - piatok v čase 14:00 - 18:00 hod. od Carrefour-u z xx:26 na xx:16
 16 z04 zmena všetkých odchodov spojov zo Stodolovej v pondelok - piatok v čase 14:00 - 18:00 hod. z xx:05, xx:25 a xx:45 na xx:13
xx:23
xx:43
 22
z05 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice z 5:58 hod. na 5:59
z06 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Brodna z 5:20 hod. na 5:15
z07 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo železničnej stanice smerom do Bytčice z 20:46 hod. na 20:41
z08 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice z 21:03 hod. na 20:58
z09 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Brodna z 21:29 hod. na 21:25
z10 zmena konečnej zastávky z "Autobusového nástupišťa" na "Železničná stanica" na spoji s časom odchodu o 17:56 hod. CP
 24 z11 pridanie spoja v pondelok - piatok zo Strážova smerom na železničnú stanicu o 4:30


Návrhy v štádiu riešenia

V období prijímania podnetov na úpravu cestovného poriadku sme dostali štyri podnety vo veci zriadenia novej zastávky na Hájiku, medzi zastávkami "Hôrecká" a "Mateja Bela", konkrétne v blízkosti novovybudovaného bytového komplexu "Slnečné terasy".
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ako prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v Žiline, súhlasí s návrhom občanov a danú požiadavku interpretoval Mestu Žilina ako zriaďovateľovi a vlastníkovi všetkých zastávok MHD v Žiilne. Konečné rozhodnutie o vybudovaní predmetnej zastávky je tak v kompetencii Mesta Žilina
 

Nerealizované návrhy

Číslo linky Číslo podnetu Prijatý návrh Dôvod nerealizovania nvárhu
7 p02 Cestujúci nemal jasnú predstavu o trase a spojoch sezónnej linky č. 67 a nepochopil časovú platnosť prevádzky spomenutej linky, pričom si ju mýlil s linkou č. 7. Ide o bezpredmetný podnet, resp. dotyčnému bola zaslaná odpoveď prostredníctvom elektronickej pošty s vysvetlením systému prevádzky linky č. 67 .
p07 Cestujúca žiada pridať viac spojov na linke č. 7 z dôvodu nedostatočného intervalu cez pracovné dni ako aj cez víkend pri cestovaní z Hájika na Hliny.

Úpravou cestovného poriadku linky č. 6 s platnosťou od 1.4.2015 bol vytvorený vhodný prestup z linky č. 6 na zastávke "Polícia" na linky č. 3 a 4 v smere na sídliská Hliny a Solinky. Z toho titulu sa v súčasnosti neplánuje skrátiť interval na linke č. 7.

 30 p11  Cestujúca žiada o pridanie spoja o 17:00 hod. zo zastávky "Univerzitná" smerom na železničnú stanicu z dôvodu veľkej časovej medzery. Nakoľko počet cestujúcich v popoludňajších hodinách nie je tak nárazový ako v ranných hodinách odporúčame využívať spoje liniek č. 14
Dôvodom na neralizovanie navrhovanej zmeny je aj fakt, že pridaním predmetného spoja by došlo k nárastu kilometrických výkonov, ktorý je potrebné riešiť s Mestom Žilina, ako objednávateľom prepravy, a to formou úpravy dodatku k Zmluve o službách vo verejnom záujem.
 67 p03  Cestujúca žiada o zaradenie zastávky "Hôrecká" do trasy linky č. 67, z dôvodu, že predmetná linka v období od 1.4. do 30.9. nahrádza cez víkendy linku č. 7 (ktorá má v trase zahrnutú zastávku "Hôrecká") a zároveň neobslúžením tejto zastávky sa navyšuje dochádzková vzdialenosť pre obyvateľov bytového komplexu "Slnečné terasy". V súčasnosti sa neuvažuje o zaradení zastávky "Hôrecká" do trasy linky č. 67, avšak počas letných prázdnin bola na predmetnej linke zavedená skúšobná prevádzka cestovania na Vodné dielo Žilina v podobe prestupového spojenia (spoje linky č. 67 jazdia iba od zastávky "Fatranská" po zastávku "Vodné dielo").  Po skončení tejto prevádzky vyhodnotíme záujem a efektívnosť riešenia. V prípade tejto plošnej realizácie spomenutej alternatívy (v podobe prestupového systému) prevádzky linky č. 67 by bola obsluhovaná nielen zastávka "Hôrecká", ale aj "Polícia".
 
- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.