Verejné súťaže (nadlimitné zákazky) do 17.04.2016

Podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

rok 2016

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup trolejbusov 30.03.2016 ukončený §7 ods. (4)
Prílohy: Predbežné oznámenie Ú.v. EÚ
Predbežné oznámenie 3981-POT
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vestník ÚVO
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Ú.v. EÚ
Súťažné podklady
formulár SP_Návrh na plnenie kritérií
formulár SP_Návrh kúpnej zmluvy
Vysvetľovanie súťažných podkladov
Doplnenie a oprava SP
Redakčná oprava
§ 41_otváranie OSTATNÉ
§ 41_otváranie KRITÉRIÁ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Ponuka KRITÉRIÁ_UAB LBUS
časť 1_Ponuka KRITÉRIÁ_ŠKODA ELECTRIC
časť 2_Ponuka KRITÉRIÁ_ŠKODA ELECTRIC
Ponuka OSTATNÉ_UAB LBUS
časť 1_Ponuka OSTATNÉ_ŠKODA ELECTRIC
časť 2_Ponuka OSTATNÉ_ŠKODA ELECTRIC
Zápisnica z otvárania ponúk_KRITÉRIÁ
Zápisnica z otvárania ponúk_OSTATNÉ
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_pred EA_KRITÉRIÁ
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_OSTATNÉ
Dodatok č.1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk_pred EA_KRITÉRIÁ
Dodatok č.2 k zápisnici o vyhodnotení ponúk_po EA_KRITÉRIÁ
Dodatok č.1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk_OSTATNÉ
Kúpna zmluva_Nákup trolejbusov
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Správa o zákazke_Nákup trolejbusov
Oznámenie o výsledku VO_Nákup trolejbusov_Vestník ÚVO
Oznámenie o výsledku VO_Nákup trolejbusov_Úradný vestník EÚ
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve_Nákup trolejbusov_Opcia
Referencia_Nákup trolejbusov
Zoznam subdodávateľov_Informácia
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Nákup trolejbusov_OPCIA
REFERENCIA_Nákup trolejbusov_OPCIA
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup trolejbusov_OPCIA

 

rok 2014

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Celonízkopodlažné autobusy mestskej hromadnej dopravy dl. 12 m 10.03.2014 ukončený  
Prílohy:  VVO - PRT,   VVO - MST,   EU - 09.01.2014,   EU - 08.03.2014, Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie č.2 Oznámenie č.1 Oznámenie č.2 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Info §41 Celonízkopodlažné autobusy mestskej hromadnej dopravy
Info §41 Ostatné celonízkopodlažné autobusy MHD
Info §41 Kritériá celonízkopodlažné autobusy MHD
Info §136 ods.9 Celonízkopodlažné autobusy MHD dl. 12m
Súťažné podklady

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.