Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu

   
   
Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
Kód projektu v ITMS2014+: 311031C214
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2016 - 02/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 8 361 655,77 EUR
Výška poskytnutého NFP: 7 943 572,98 EUR (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 418 082,79 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu www.mindop.sk.

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je realizovaný za účelom zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom nákupu trolejbusov MHD v súlade s národnými stratégiami a výzvou OPII na vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Súčasný stav vozidiel VOD je pre cestujúcu verejnosť odrádzajúci vzhľadom na zastaranosť a z toho vyplývajúcu nedostatočnú spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť prepravy.

Hlavná aktivita projektu, nákup 15 ks moderných trolejbusov spĺňajúcich kritériá štandardu, bude doplnená publicitou a informovanosťou a riadením projektu. Prostredníctvom šírenia informácie o realizácii projektu sa cestujúca verejnosť dozvie o modernizácii vozidlového parku, čo prispeje k získaniu ich dôvery a pritiahnutiu širšieho množstva cestujúcich z individuálnej auto dopravy.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

Trojnápravový kĺbový trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Počet trolejbusov - 12 ks.

Dvojnápravový sólo trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Počet trolejbusov - 3 ks.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú vybavené systémom rekuperácie el. energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V js. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou plošinou. Vozidlá budú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, vozidlovým tarifno-informačným systémom, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu:

  1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 15 ks,
  2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 4 665 644 (novými trolejbusmi v meste Žilina).
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.