Novinky - 15.10.2015


Preferencia vozidiel MHD v Žiline bola reálne odskúšaná

Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. už niekoľko mesiacov pracujú na projekte preferencie vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách v Žiline. Dnešné testovanie v reálnej premávke potvrdilo, že preferovanie vozidiel MHD má svoje opodstatnenie a prispeje k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných Dopravným podnikom.

Mesto Žilina zadalo v júni tohto roku úlohu vypracovať štúdiu preferencie vozidiel MHD v podmienkach mesta Žilina s praktickou ukážkou preferencie na svetelne riadených križovatkách. Štúdiu vypracovala spoločnosť ALAM s.r.o., ktorá v spolupráci s Dopravným podnikom vytipovala na začiatku prác na štúdii 2 križovatky, na ktorých bude preferencia testovaná. Išlo o križovatku Hálkova – Veľká okružná a križovatku Vojtecha Spanyola - Veľká okružná. Zároveň boli na testovanie vybrané 4 linky MHD (5,6,21 a 22), ktoré týmito križovatkami prechádzajú a do 4 vozidiel boli nainštalované potrebné zariadenia na komunikáciu s radičmi príslušných križovatiek (palubný počítač, rádiostanica na prenos údajov do radiča a GPS modul).

V priebehu mesiaca september začal zber dát z vozidiel v reálnej premávke, na základe ktorých sa postupne programovali a upravovali radiče križovatiek CROSS RS-4. V tomto období bola komunikácia medzi vozidlom a radičmi pasívna, monitoroval sa stav pred preferenciou. V druhej polovici septembra už testovacie vozidlá jazdili cez spomínané križovatky s aplikovaným režimom podmienenej preferencie a získavali sa údaje, ktoré následne slúžili na vyhodnocovanie a posudzovanie stavu preferencie.

V stredu 14.10.2015 sa o 10:00 hod. uskutočnila praktická ukážka jazdy vozidla MHD cez križovatky s aplikovanou preferenciou za účasti prednostu MsÚ Ing. Igora Lišku, riaditeľa DPMŽ Ing. Jána Barienčíka, PhD., zástupcov odboru dopravy MsÚ, doc. Ing. Andrei Kociánovej zo Žilinskej univerzity a Ing. Iva Dopitu zo Žilinských komunikácií. Počas praktickej ukážky sa simulovali jazdy cez križovatky z rôznych smerov na linkách č. 6, 21 a 22. „Som milo prekvapený, aká plynulá bola jazda na linke pri prejazdoch cez križovatky s aplikovanou preferenciou. Výmena údajov medzi vozidlom a radičom fungovala veľmi rýchlo a veľmi presne, výsledkom čoho bol poskytnutý signál voľno autobusu MHD pri prejazdoch križovatkou požadovanými smermi,“ povedal prednosta MsÚ Igor Liška. „Táto štúdia a dnešná praktická ukážka potvrdila, že preferencia vozidiel MHD na svetelných križovatkách má svoj prínos pre cestujúcich a do budúcnosti by sme radi využili finančné zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu na zakúpenie potrebných zariadení do všetkých vozidiel a taktiež do ďalších križovatiek v meste. Obidva operačné programy EÚ na podporu dopravy (OPII a IROP) majú vo svojom znení podmienku, že finančná podpora obnovy vozidiel v mestskej hromadnej doprave bude možná až po realizácii opatrení na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na linkách, pre ktoré budú určené,“ doplnil riaditeľ Dopravného podniku Ján Barienčík.

Testovacia prevádzka preferencie vozidiel MHD bude pokračovať do konca mesiaca október za účelom zbierania reálnych údajov a porovnávania voči stavu pred zavedením preferencie.

Ján Šimko
dopravno-prevádzkový námestník

Fotogaléria k novinke:
Praktická ukážka preferencie MHD<br/>DPMŽ Praktická ukážka preferencie MHD<br/>DPMŽ Praktická ukážka preferencie MHD<br/>DPMŽ Praktická ukážka preferencie MHD<br/>DPMŽ Praktická ukážka preferencie MHD<br/>DPMŽ Praktická ukážka preferencie MHD<br/>DPMŽ

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.