Informatizácia MHD Žilina

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Informatizácia MHD Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302011L880
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2018 – 09/2023
Celková výška oprávnených výdavkov: 954 110,46 EUR
Výška poskytnutého NFP: 906 404,94 EUR (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:    47 705,52 EUR (5%)

Stručný opis projektu:

Cieľ projektu:
„Zvýšenie kvality a atraktivity MHD v Žiline zlepšením informovanosti cestujúcich a modernizáciou informačných, tarifných a dispečerských systémov riadenia“

Hlavná aktivita:
Projekt má jednu hlavnú aktivitu s názvom „Modernizácia informačných, komunikačných, tarifných a dispečerských systémov“, v rámci ktorej budú zabezpečené:

 • modernizácia vozidlového informačného a komunikačného systému (moderné označovače cestovných lístkov, informačné LCD monitory do vozidiel, automatické sčítacie zariadenia, kamerový systém vozidiel, vybudovanie digitálnej rádio-komunikačnej siete),
 • modernizácia dispečerského riadenia (výmena všetkých prvkov a komponentov serverovne – hardvér a softvér, vybavenie dispečerskej miestnosti špecializovanými dispečerskými pultmi, webová informačná aplikácia, mobilná aplikácia),
 • elektronické zastávkové informačné panely,
 • zavedenie internetového predaja cestovných lístkov (zriadením e-shopu na webovej stránke www.dpmz.sk),
 • zavedenie platby bankovou kartou za cestovný lístok na označovačoch cestovných lístkov.

 

Prínosy realizácie projektu:

 • zlepšenie komplexnej informovanosti cestujúcich,
 • zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy pre cestujúcich,
 • zlepšenie nadväznosti spojov pravidelnej verejnej dopravy,
 • variabilnosť spôsobu platby za poskytované služby v rámci MHD,
 • zvýšenie kvality, spoľahlivosti a možnosti optimalizácie dopravného procesu,
 • zvýšenie bezpečnosti,
 • zvýšenie kvality komplexného informačného systému,
 • zlepšenie a zvýšenie kvality krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych situácií.

 

Zlepšenie informovanosti pre cestujúcich pred a počas cestovania a modernizácia integrovaných dopravných systémov sú dôležitými súčasťami komfortného cestovania a zvyšovania atraktivity a kvality verejnej osobnej dopravy.

Cestujúci budú mať k dispozícii presné a v čase aktuálne informácie o pohybe spoja, situácii na cestách v niekoľkých podobách (infopanely, web, mobilná aplikácia), kúpa cestovného lístka bude rýchla a bezproblémová vďaka možnosti platiť bezhotovostne platobnou kartou, čas strávený cestovaním sa skráti aj vďaka efektívnejšiemu vyhodnocovaniu získavaných údajov o situácii na cestách - riadiace dispečerské pracovisko bude mať možnosť eliminovať časové odchýlky od cestovného poriadku a v prestupových uzloch bude možné pružne reagovať na časové odchýlky súvisiace s aktuálnou situáciou na cestách. Palubné počítače zároveň umožnia presne vyhodnotiť obsadenosť spoja, využitie linky v tom-ktorom čase a tomu prispôsobiť kapacitu spojov v jednotlivých časových úsekoch.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom jedného merateľného ukazovateľa:
P0561 „Počet zavedených informačných systémov“ s plánovanou hodnotou 3.

Cieľová skupina:
Projekt a jeho výsledky budú určené pre obyvateľov mesta Žilina, obyvateľov okolitých obcí, obyvateľov regiónu cestujúcich do/zo zamestnania v Žiline, pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, návštevníkov mesta Žilina (domáci, zahraniční, turisti) – teda verejnosť cestujúcu prostredníctvom MHD ako aj pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.