Životopis dopravno-prevádzkový námestník


Meno a priezvisko:  Ing. Ján Šimko

Tel: +421 41 5660 110

E- mail: jan.simko@dpmz.sk

VZDELANIE

1992-1997 Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy,
odbor - prevádzka a ekonomika cestnej dopravy
ukončená štátnou skúškou
1988 - 1992 Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline
odbor - Pozemné staviteľstvo so zameraním na požiarnu ochranu
ukončená maturitnou skúškou

 

 Ďalšie vzdelanie

- držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej osobnej dopravy (nákladnej a Taxislužby) za účelom získania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1071/2009 - výkon funkcie vedúceho dopravy,
- absolvované vzdelávania a kurzy:
- Vybrané komunikačné a manažérske zručnosti
- Komunikačné zručnosti v cudzom jazyku/angličtina/.

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1997 - súčasnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
2011 - súčasnosť dopravno - prevádzkový námestník
riadenie oddelení dopravno-prevádzkového úseku (oddelenie grafikonov, prevádzky a dopravy A-Bus,
prevádzky a dopravy T-Bus, dopravnej organizácie, dopravného dispečingu);
príprava koncepcie a riadenie projektov rozvoja verejnej osobnej dopravy v podmienkach MHD Žilina
2007 - 2011 vedúci oddelenia rozvoja
plánovanie a riadenie projektov rozvoja MHD v oblasti informačných technológií, propagácie a budovania povedomia o mestskej mobilite; implementácia špecializovaných softvérových nástrojov na plánovanie a vyhodnocovanie dopravných služieb; analýza dát z palubných počítačov.
Riadenie a implementácia aktivít EU projektu BENEFIT
v období 2008-2011 v podmienkach DPMŽ
2002 - 2007 odborník v informatike pre technické odbory
hlavný analytik firmy (analýza dát [dopravných, tarifných, technických] z palubných počítačov vozidiel MHD); koordinácia práce na oddelení prevádzky cestnej dopravy T-Bus (práca vodičov, vnútropodnikové hospodárenie oddelenia, školenia vodičov)
1997 - 2002 technický pracovník v doprave
analýza technických údajov z palubných počítačov, plánovanie opravy a údržby trolejbusov, sledovanie spotreby kWh, evidencia a riešenie poistných udalostí

 


 
Ďalšie pracovné aktivity

- vedúci diplomových a bakalárskych prác študentov univerzít;
oponent diplomových a bakalárskych prác,
- člen odbornej pracovnej skupiny na prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie v oblasti Doprava

 

Schopnosti a znalosti

Internet (e-mail, www) expert
Microsoft Word expert
Microsoft Excel pokročilý
Microsoft Power Point expert
Corel Draw pokročilý
   
Vodičský preukaz skupiny AM, B, B1

 Jazykové znalosti

Slovenský jazyk materinský jazyk
Anglický jazyk aktívne
Poľský jazyk mierne pokročilý


 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.