Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza

   
   
Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza
Kód projektu v ITMS2014+: 311031DKJ2
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.1 - Zvýšenie atraktivity osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2023 – 06/2024
Celková výška oprávnených výdavkov: 6 473 633,10 EUR
Výška poskytnutého NFP: 6 149 951,44 EUR (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:    323 681,66 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.