Štúdia realizovateľnosti

   
   
Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Štúdia realizovateľnosti – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 
Kód projektu v ITMS2014+: 311031K874
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ:  3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2018 – 02/2019
Celková výška oprávnených výdavkov: 269 384,76 EUR
Výška poskytnutého NFP: 255 915,52 EUR (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 13 469,24 EUR (5%)

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk.

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá by mala navrhnúť koncepciu modernizácie mestskej dopravy, reflektujúc na všetky budúce potreby dopravy a potenciál infraštruktúry mestskej dopravy v rámci integrovaného dopravného systému v Žiline. Na základe analýzy súčasného stavu štúdia preverí možnosti a alternatívy zvýšenia všeobecnej technickej úrovne dráhovej dopravnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutným predpokladom udržania/zlepšenia výkonnosti verejnej osobnej dopravy v rámci mestskej siete.

Štúdia je potrebná pre pokračovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Výsledkom štúdie realizovateľnosti bude návrh, súbor špecifických opatrení, potvrdených zberom dát a analýzou, ktorý vygeneruje zoznam projektov/intervencií, ktoré by mohli byť posúdené a ďalej pripravované a realizované v krátkodobom a strednodobom výhľade. Štúdia realizovateľnosti zhodnotí kapacitné a prevádzkové obmedzenia existujúcej infraštruktúry z pohľadu mobilitných trendov a potenciál budúceho vývoja/ rozvoja mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy.

Hlavná aktivita projektu - vypracovanie štúdie realizovateľnosti sa bude realizovať 14 mesiacov, bude doplnená publicitou a informovanosťou a riadením projektu.


Merateľné ukazovatele projektu:

1. Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1 ks.

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.