Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia

   
   
Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia

Kód projektu v ITMS2014+: 311031N691
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2018 – 04/2019
Celková výška oprávnených výdavkov: 6 194 750,02 EUR
Výška poskytnutého NFP: 5 885 012,52 (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      309 737,50 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je pokračovaním ukončeného projektu zameraného na obstaranie 15 ks trolejbusov a to uplatnením opcie ku kúpnej zmluve s dodávateľom na dodanie ďalších 12 ks trolejbusov. Realizáciou projektu DPMŽ plne nahradí modernými vozidlami terajších 6 ks starých kĺbových trolejbusov a 6 ks starých sólo trolejbusov, ktorých priemerný vek je viac ako 23 rokov a všetky sú dávno za hranicou životnosti a vo veľmi zlom technickom stave. Projekt zabezpečí pokračovanie modernizácie služieb verejnej hromadnej dopravy, zlepšenie kvality cestovania, zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich.

Hlavná aktivita projektu: nákup 12 ks moderných trolejbusov spĺňajúcich kritériá štandardu.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

  • Trojnápravový kĺbový trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Počet trolejbusov - 6 ks.
  • Dvojnápravový sólo trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Počet trolejbusov - 6 ks.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú vybavené systémom rekuperácie el. energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou plošinou. Vozidlá budú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, vozidlovým tarifno-informačným systémom, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu:

  1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 12 ks,
  2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 1 777 653 (novými trolejbusmi v meste Žilina).
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.