Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - 2. časť

   
   
Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2. časť

Kód projektu v ITMS2014+: 311031Q300
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2019 – 05/2020
Celková výška oprávnených výdavkov: 1 202 693,23 EUR
Výška poskytnutého NFP: 1 142 558,57 EUR (EÚ a ŠR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:     60 134,66 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je pokračovaním riešenia situácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline, formou ekologizácie dopravy cez obnovu vozidlového parku, pričom svojim zameraním priamo nadväzuje na 2 projekty – obstaranie 15 ks trolejbusov a obstaranie 12 ks trolejbusov formou opcie. Trolejbusy s pomocným pohonom, ktoré môžu zachádzať aj do nezatrolejovaného územia, budú slúžiť na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia Vodné dielo Žilina, ktoré je dnes obsluhované dieselovými autobusmi, ako aj na zabezpečenie dopravy pri poruchách trolejového vedenia, pri obchádzkových trasách a iných nepredvídateľných okolnostiach.

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie ekologickej hromadnej dopravy a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti MHD v meste Žilina.

Hlavná aktivita projektu: obstaranie 2 ks nízkopodlažných trolejbusov s pomocným pohonom.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

Dvojnápravový sólo trolejbus MHD s pomocným pohonom bude úplne nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s min. výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 13,5 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť min. 70 cestujúcich.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou nástupnou plošinou. Vo vozidlách bude systém samoobslužného otvárania dverí, vozidlový tarifno-informačný systém, bezpečnostný kamerový systém, systém diaľkového ovládania výhybiek a systém EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu: 
     1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 2 ks,
     2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 35 000 (novými trolejbusmi v meste Žilina).

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.