Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

   
 
   

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu:

Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302010L588
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2017 - 11/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 11 249 702,23 EUR
Výška poskytnutého NFP: 10 687 217,11 EUR (EÚ a ŠR - 95 %)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:      562 485,12 EUR (5 %)

Stručný opis projektu:
"Zvýšenie atraktivity a konkurensieschopnosti MHD v Žiline zlepšením kvality vozidlového parku autobusovej dopravy"

Hlavná aktivita projektu: 
Projekt má jednu hlavnú aktivitu: "Nákup autobusov MHD", v rámci ktorej bude zabezpečené obstaranie 32 autobusov v takomto zložení:

 • 14 ks autobusov s dieslovým pohonom,
 • 2 ks elektrobusov,
 • 16 ks autobusv s hybridným pohonom.

Obstarané autobusy nahradia existujúce autobusy MHD. Súčasťou nových autobusov budú aj moderné prvky IKT - vozidlový informačný a komunikačný systém, ako aj systém pre tarifné vybavenie cestujúcich.

Prínosy modernizácie vozidlového parku autobusovej dopravy:

 • nové autobusy zvýšia kvalitu a komfort cestovania pre cestujúcich,
 • zlepší sa spoľahlivosť mestskej hromadnej dopravy,
 • všetky autobusy budú celonízkopodlažné, čo uľahčí cestujúcim nástup a výstup a zrýchli výmenu cestujúcich na zastávkach, zlepšia sa podmienky pre osoby so zdravotným obmedzením a cestujúcich s detským kočíkom a invalidným vozíkom,
 • zrýchli sa celkový čas prepravy,
 • zvýši sa bezpečnosť,
 • autobusy budú kompletne vybavené vozidlovým informačným a komunikačným systémom a systémom pre tarifné vybavenie cestujúcich, čím sa zlepší informovanosť cestujúcich a poskytovanie služieb (platobných a doplnkových) pre cestujúcich,
 • obstaranie hybridných a elektrických autobusov umožní bezemisnú prepravu, najmä v centre mesta a bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia v meste a zníženie spotreby pohonných hmôt, autobusy s dieslovým pohonom budú mať motory s najvyššou emisnou normou EURO 6,
 • obstaranie elektrických vozidiel umožní výrazné zníženie hluku a zabezpečí nízke prevádzkové náklady.

Situácia po realizácii projektu bude v oblasti kvality prepravných služieb MHD na podstatne vyššej úrovni ako v súčasnosti. Očakáva sa zvýšenie počtu cestujúcich.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom jedného merateľného ukazovateľa:
P0191 "Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave" s plánovanou hodnotou 32.

Cieľová skupina:
Projekt a jeho výsledky budú určené pre obyvateľov mesta Žilina, obyvateľov okolitých obcí, ktoré tvoria mestskú funkčnú oblasť ako aj obyvateľov regiónu cestujúcich do/zo zamestnania v Žiline, pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, návštevníkov mesta Žilina (domáci, zahraniční, turisti) - teda verejnosť cestujúcu prostredníctvom MHD ako aj pre Dopravný podnika mesta Žiliny s.r.o.

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.