Životopis konateľ a riaditeľ


Meno a priezvisko:  Ing. Ján Barienčík, PhD.

Pracovná pozícia: konateľ a riaditeľ

Tel: +421 41 5660 107

E- mail: dpmz@dpmz.sk

VZDELANIE (rok ukončenia vzdelania)

2003 udelená vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.) na ŽU
2002 Doktorandské ŽU fakulta PEDaS, odbor dopravná a spojová technológia
2000 Dizertačná skúška ŽU fakulta PEDaS, odbor dopravná a spojová technológia

Zameranie dizertačnej skúšky:

1. Ekonomika dopravy a spojov
2. Logistika a obehové procesy
3. Informačné systémy v riadení dopravných a spojových procesov
4. Riadenie kvality v dopravných a spojových procesoch 

1991 Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, fakulta strojnícka a elektrotechnická,
odbor: elektrická trakcia a energetika v doprave

 

 Ďalšie vzdelanie

- odborne spôsobilá osoba na podnikanie v cestnej osobnej a nákladnej doprave a taxislužbe,
- normovanie a racionalizácie práce – ukončený kurz so záverečnou skúškou na materiálno technologickej fakulte v Trnave

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

od 2011 konateľ a riaditeľ, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
od 2010 Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy – špecialista na komunikácie a dráhy
od 2006 prednosta Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline
od 2004 riaditeľ Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Martine
od 1999 vedúci prevádzkového oddelenia, ŽSR, Správa energetiky a elektrotechniky
od 1991 rôzne pracovné pozície na úseku prevádzky trakčných zariadení
Správy energetiky a elektrotechniky ŽSR


 
Ďalšie pracovné aktivity

- člen a predseda skúšobných komisií pre štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov, katedry cestnej a mestskej dopravy,
- člen správnej rady Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR.


 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.