Verejné súťaže (nadlimitné zákazky) od 18.04.2016

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

rok 2020
 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Informatizácia MHD v Žiline 22.09.2020 aktuálny  
Prílohy:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Úradný vestník Európskej únie
Súťažné podklady_Word
Príloha č. 1 k súťažným podkladom_Cenník tovarov_Excel
Formulár JED_PDF
Formulár JED_XML
Oznámenie o vykonaní redakčnej opravy_Redakčná oprava č. 1 (korigendum)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Vestník verejného obstarávania
Korigendum č. 1_Úradný vestník Európskej únie
Redakčná oprava č. 1_Vestník verejného obstarávania
Vysvetľovanie č.1
Súťažné podklady_Word_aktualizované 16.10.2020
Príloha č. 1_Cenník tovarov_bez zmien_16.10.2020
Oznámenie o zmene lehôt_Redakčná oprava č. 2 (korigendum)
Korigendum č. 2_Úradný vestník Európskej Únie
Redakčná oprava č. 2_korigendum_Informatizácia MHD v Žiline
Vysvetľovanie č. 2
Vysvetľovanie č. 3
Súťažné podklady_Word_aktualizované 23.10.2020
Príloha č. 1_Cenník tovarov_aktualizované 23.10.2020
Vysvetľovanie č.4
Korigendum č. 3_Úradný vestník Európskej únie
Redakčná oprava č. 3_korigendum_Informatizácia MHD v Žiline
Vysvetľovanie č.5
Vysvetľovanie č.6
Súťažné podklady_aktualizované 02.11.2020
Príloha č. 1_aktualizovaná 02.11.2020
Vysvetľovanie č. 7
Súťažné podklady_aktualizované 04.11.2020
Príloha č. 1_aktualizovaná 02.11.2020 (04.11.2020 bez zmien)
Korigendum_06.11.2020_Vestník EÚ_zjednotený obsah Korigendum č. 4 a 5
Redakčná oprava_10.11.2020_Vestník VO_Red. oprava  č. 4 a 5

 

rok 2018
 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Trolejbusy s pomocným pohonom 04.09.2018 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Trolejbusy s pomocným pohonom_Vestník verejného obstarávania
Zmena a doplnenie súťažných podkladov (1)
Súťažné podklady_Trolejbusy s pomocným pohonom_aktualizované 25.09.2018
Korigendum č. 1_Vestník EÚ
Korigendum č. 1_Vestník verejného obstarávania
Vysvetľovanie SP a zmena-doplnenie súťažných podkladov (2)_Trolejbusy s pomocným pohonom_ 03.10.2018_PROFIL
Súťažné podklady_Trolejbusy s pomocným pohonom_aktualizované 03.10.2018
Korigendum č. 2
Informácia o termíne otvárania ponúk – časť „Ostatné“
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Trolejbusy s pomocným pohonom
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Trolejbusy s pomocným pohonom
Rozhodnutie ÚVO_kontrola VO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Kúpna zmluva
Dodatok č. 1 k zápisnici_podmienky účasti_Trolejbusy s pomocným pohonom
Doklad o zverejnení Kúpnej zmluvy
Odôvodnenie nezrušenia VO podľa § 57 ods. 2 ZVO
Ponuka_Kritériá_ŠKODA ELECTRIC
Ponuka_Ostatné_ŠKODA ELECTRIC
Správa o zákazke_Trolejbusy s pomocným pohonom
Úradný vestník  EÚ_Oznámenie o výsledku VO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Vestník VO_Oznámenie o výsledku VO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_časť Kritériá_po realizovaní  EA_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_časť Kritériá_pred konaním EA_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica_Otváranie ponúk_KRITÉRIÁ_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica_podmienky účasti_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica_Vyhodnotenie ponúk_OSTATNÉ_Trolejbusy s pomocným pohonom
Referencia
Informácia k zoznamu subdodávateľov
Suma skutočne uhradeného plnenia

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline 16.02.2018 zrušený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Vestník verejného obstarávania_OVVO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(1)_19.03.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 19.03.2018
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov_(1)_22.03.2018_profil
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu_(1)_22.03.2018_profil
Redakčná oprava (Korigendum) č.1 z 19.03.2018_Vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(2)_23.03.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 23.03.2018
Redakčná oprava (Korigendum) č. 2 z 23.03.2018_Vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(3)_26.04.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 26.04.2018
Redakčná oprava (Korigendum) č.3 z 26.04.2018
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov_(2)_a doplnenie SP_04.05.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 04.05.2018
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(4)_15.05.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 15.05.2018
Redakčná oprava (Korigendum) č.4 z 15.05.2018
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(5)_17.05.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 17.05.2018
Informácia o otváraní ponúk_Ostatné
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(6)_ 03.10.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 03.10.2018
Redakčná oprava_(Korigendum) č. 5 z 03.10.2018_Vestník EÚ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_profil
Správa o zákazke_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Zrušenie VO_Oznámenie o výsledku VO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_Úradný vestník EÚ

 

rok 2017

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup elektrobusov 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Nákup elektrobusov
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup elektrobusov
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Vysvetľovanie č. 3_Vysvetľovanie SP_Elektro_Profil
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 10.07.2017
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 21.07.2017
Vysvetľovanie č. 4_Vysvetľovanie SP__Elektro_Profil_21.07.2017
Vysvetľovanie č. 5 _Vysvetľovanie SP__Elektro_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Elektro
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Elektro
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup elektrobusov
Dodatok č_1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Kúpna zmluva_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Odkaz na zverejnenú zmluvu
Oznámenie o výsledku VO_ELEKTROBUS_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_ELEKTROBUS_SOR Libchavy
Ponuka_Kritériá_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Ponuka_Ostatné_ELEKTROBUS_SOR Libchavy
Ponuka_Ostatné_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Rozhodnutie o kontrole_ELEKTROBUS
Správa o zákazke_Nákup elektrobusov
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_ELEKTROBUS
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve_potvrdený, zverejnený, účinný
Link na Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zverejnený 31.10.2018
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Nákup elektrobusov
Referencia_Nákup elektrobusov
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup elektrobusov
Oznámenie o úprave Kúpnej zmluvy Dodatkom č_1_Nákup elektrobusov

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup autobusov s hybridným pohonom 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Súťažné podklady_Nákup autobusov s hybridným pohonom_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Súťažné podklady_Nákup autobusov s hybridným pohonom_aktualizované 20.07.2017
Oprava a doplnenie informácií uvedených v  súťažných podkladoch_HYBRID_Profil_20.07.2017
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie SP__Hybrid_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Hybrid
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Hybrid
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Kúpna zmluva_Hybrid_COREX
Odkaz na zverejnenú zmluvu
Oznámenie o výsledku VO_Hybrid_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_Hybrid_COREX
Ponuka_Kritériá_Hybrid_SOLARIS Bus & Coach
Ponuka_Ostatné_Hybrid_COREX
Ponuka_Ostatné_Hybrid_SOLARIS Bus & Coach
Správa o zákazke_Nákup autobusov s hybridným pohonom
ÚVO_Rozhodnutie o kontrole_Hybrid
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_Hybrid_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_Hybrid_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_Hybrid
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_Hybrid
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_Hybrid
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_Hybrid
Zoznam subdodávateľov_Informácia
Referencia_Autobusy s hybridným pohonom
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup autobusov s hybridným pohonom

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup autobusov s dieselovým pohonom 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ OVVO_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Súťažné podklady_Nákup autobusov s dieselovým pohonom_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Súťažné podklady_Nákup autobusov s dieselovým pohonom_aktualizované 20.07.2017
Oprava a doplnenie informácií uvedených v  súťažných podkladoch_DIESEL_Profil_20.07.2017
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie SP__Diesel_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Diesel
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Diesel
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Kúpna zmluva_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Odkaz na zverejnenú zmluvu_DIESEL
Oznámenie o výsledku VO_DIESEL_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_DIESEL_COREX
Ponuka_Kritériá_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Ponuka_Ostatné_DIESEL_COREX
Ponuka_Ostatné_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Rozhodnutie o kontrole_DIESEL
Správa o zákazke_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_DIESEL_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_DIESEL_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_DIESEL
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_DIESEL
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_DIESEL
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve_potvrdený, zverejnený, účinný
Link na Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zverejnený 29.10.2018
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Referencia_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Oznámenie o úprave Kúpnej zmluvy Dodatkom č_1_Nákup autobusov s dieselovým pohonom

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk 10.03.2017 ukončený  
Prílohy: 
Súťažné podklady
Oznámenie o vyhlásení VO_Úv EÚ
Oznámenie o vyhlásení VO_vestník UVO
Súťažné podklady - Štúdia realizovateľnosti aktualizované 07.04.2017
Redakčná oprava - vestník ÚVO
Redakčná oprava - vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_PROFIL
Oznámenie o vykonaní redakčnej opravy č.1_PROFIL
Súťažné podklady - Štúdia realizovateľnosti aktualizované 21.04.2017
Vysvetlenie informácií v SP a zmena znenia SP všetkým záujemcom 21.04.2017
Oznámenie-Termín otvárania častí ponúk OSTATNÉ
Oznámenie-Termín otvárania častí ponúk KRITÉRIÁ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Štúdia realizovateľnosti
Rozhodnutie ÚVO_Výsledok kontroly VO_Štúdia realizovateľnosti
Zmluva o dielo_Štúdia realizovateľnosti_účinná
Oznámenie o výsledku VO_Štúdia realizovateľnosti
Dodatok č. 1 k Zápisnici podmienky účasti
Odkaz na uzavretú zmluvu
Správa o zákazke Štúdia realizovateľnosti
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Kritériá
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Ostatné
Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá
Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné
Zápisnica_podmienky účasti
Zápisnica vyhodnotenie ponúk KRITÉRIÁ postup pred a po aplikácii § 55 ods.1
Ponuka_časť Kritériá_PRODEX
Ponuka_časť Ostatné_PRODEX
Ponuka_časť Kritériá_DOPRAVOPROJEKT
Ponuka_časť Ostatné_DOPRAVOPROJEKT
Ponuka_časť Kritériá_REMING CONSULT
Ponuka_časť Ostatné_REMING CONSULT
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Štúdia realizovateľnosti
Referencia_Štúdia realizovateľnosti
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Štúdia realizovateľnosti

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.