Dopravný podnik si pripomína jubileum 25. rokov od svojho založenia

Každý rok je svojim spôsobom výnimočný a nezabudnuteľný. Či už z dôvodu dožitia sa životného jubilea, dosiahnutia úspechu alebo oslavy výročia. A práve rok 2018 je pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. výnimočný, pretože dňa 1. novembra bude oslavovať štvrťstoročie od svojho vzniku. Tento rok tak ubehne presne 25 rokov od momentu, kedy sa začala písať novodobá história žilinskej mestskej hromadnej dopravy, no napriek tomu sa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. stále radí medzi mladšie ročníky dopravných podnikov na Slovensku. Na druhej strane však netreba zabúdať,  že história mestskej hromadnej dopravy v Žiline má oveľa hlbšie korene.

KORENE ŽILINSKEJ MHD

Základy vzniku súčasného Dopravného podniku mesta Žiliny položili mestskí poslanci v roku 1949. Tí iniciovali založenie Dopravného komunálneho podniku Žilina (DKPŽ), z dôvodu rýchleho spojenia centra mesta s mestskými časťami, ktoré neboli dostatočne dopravne pokryté. Dopravná obslužnosť bola však zabezpečovaná iba piatimi vyradenými autobusmi (značky Tatra, Škoda a iné.), ktoré pochádzali z Dopravných podnikov hl. m. Prahy. Zaujímavosťou bolo, že predstavitelia mesta už v tejto dobe uvažovali o zriadení ekologickej mestskej dopravy v podobe zavedenia trolejbusovej prevádzky v záujme ochrany životného prostredia. Dopravný komunálny podnik Žilina vynikal aj jednou špecifickou vlastnosťou – ako jediný dopravný podnik na Slovensku prevádzkoval vodnú dopravu, loďou Žilina, na Oravskej priehrade. V roku 1953 bol DKPŽ premenovaný na Dopravný podnik mesta Žiliny. Pod názvom, ktorý sa používa až dodnes, vykonával nielen mestskú hromadnú dopravu, ale jeho pôsobnosť sa rozšírila aj na oblasť konskej poťahovej dopravy, vývozu odpadu, miestnu nákladnú dopravu a taxislužbu.

Samostatnosť žilinskej MHD trvala iba 10 rokov, do roku 1963, kedy bol DPMŽ začlenený do systému ČSAD a riadený z Banskej Bystrice.

Myšlienka zavedenia ekologickej trolejbusovej dopravy neostala ani po rokoch zabudnutá, ale práve naopak. V roku 1979 sa ňou začal zaoberať Výskumný ústav dopravný v Žiline,  ktorý v nej videl liek na ropnú krízu zo 70. rokov. O šesť rokov neskôr, v roku 1985 bol spracovaný projekt „Novej koncepcie MHD v Žiline na báze elektrickej trakcie“, podľa ktorého bola v roku 1988 v meste Žilina zavedená „Autobusová verzia trolejbusovej dopravy“. Predchádzajúci systém MHD s 35 linkami bol nahradený optimalizovaným a kompaktným systémom 15-tich liniek, ktorý mal byť v súlade budúcou trolejbusovou dopravou.

SAMOSTATNÁ JEDNOTKA

Pri osamostatnení Slovenska sa DPMŽ tiež podarilo vyčleniť spod vlády ČSAD a pod názvom Dopravný podnik mesta Žiliny začal dňa 1.11.1993 prevádzkovať MHD v Žiline. Od tohto momentu sa začala písať novodobá história žilinskej MHD, ktorej rozvoj nabral na obrátkach. Vďaka významnej podpore mesta a štátu došlo k mimoriadnemu rozvoju MHD a zavedenie trolejbusovej dopravy dostalo reálne kontúry. Bolo vybudované nové trolejbusové depo s troma meniarňami a postupne sa budovali aj jednotlivé trolejbusové trasy.

Dňa 17. 11. 1994  bola oficiálne spustená trolejbusová prevádzka v Žiline a to symbolicky prvým spojom na linke číslo 1. Trolejové vedenie sa po meste postupne rozrástlo až na sídlisko Vlčince a Hliny.

Na trolejbusovú dopravu sa roku 1997 pripojila aj časť Bôrik a o päť rokov neskôr bola vybudovaná trasa s trolejovým vedením na najmladšie sídlisko Hájik. Zatiaľ posledná trolejbusová trať, spájajúca sídlisko Vlčince a Solinky cez lesopark, bola odovzdaná do užívania v roku 2004.

Postupne ako vznikali jednotlivé trasy liniek, narastal aj ich počet a systém vedenia trolejbusových liniek sa stával čoraz menej prehľadný. Reakciou na tento stav bolo v roku 2006 vypracovanie a realizovanie projektu „Novej koncepcie trolejbusovej dopravy“. Zámer tohto projektu čerpal z myšlienky skrátenia intervalov, zvýšenia počtu prestupov a zníženia počtu trolejbusových liniek. Navrhnutá koncepcia fungovala iba necelé dva roky, pretože sa nestretla so záujmom cestujúcej verejnosti. Na základe spätnej väzby od cestujúcich, v roku 2007, vstúpilo do platnosti nové trasovanie trolejbusovej dopravy, ktoré je s malými zmenami prevádzkované až dodnes.

STARÉ ZA NOVÉ

Na konci roka 1994 nastal zásadný zlom v štruktúre vozidlového parku. Na žilinských cestách sa prvýkrát objavili trolejbusy. Konkrétne išlo o 29 kusov trolejbusov ŠKODA Tr14Tr a  Tr15Tr, čím sa postupne ukončila éra dovtedy jazdiacich autobusov IKARUS.  Vzhľadom na rozrastajúcu sa sieť trolejového vedenia, DPMŽ kúpil ďalších 9 kusov trolejbusov už zavedenej osvedčenej značky ŠKODA. Napriek výraznému rozvoju trolejbusovej dopravy v Žiline mali autobusy stále svoje opodstatnenie. Ich prevádzkovanie bolo však zamerané predovšetkým na dopravnú obsluhu prímestských častí Mesta Žilina trasy liniek bez trolejového vedenia. A keďže vozidlový park autobusov nebol najmladší, musel prejsť tiež určitým stupňom modernizácie. Na starých autobusoch sa vykonávali generálne opravy alebo boli vymenené za modely novšieho typu.

DPMŽ v 90-tych rokoch prevádzkoval výhradne autobusy od výrobcu KAROSA, s ktorými sa mohli cestujúci stretávať až do roku 2004. V tomto roku sa vozidlový park DPMŽ rozrástol prvýkrát o autobusy s nízkou podlahou od firmy KAROSA-Irisbus s modelom RENAULTCitybus. DPMŽ však disponoval iba tromi kusmi nízkopodlažných autobusov. Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky a štandardy cestovania mestskou hromadnou dopravou boli o 3 roky neskôr obstarané ďalšie tri solo-nízkopodlažné a dva kĺbové nízkopodlažné autobusy tej istej značky, avšak už od výrobcu IRISBUS s modelom CITELIS. Je nutné poznamenať, že táto dodávka nových autobusov úzko súvisela s novovybudovaným závodom KIA Motors Slovensko, pre ktorý DPMŽ začal vykonávať zmluvnú zamestnaneckú prepravu.

LÍDER V ELEKTRONIZÁCII MHD

DPMŽ mal vždy tendenciu snažiť posunúť kvalitatívnu latku MHD vyššie a to nielen zavedením ekologickej a tichej trolejbusovej dopravy, ale aj zavádzaním nových informačných technológií v doprave. Už v roku 1998 inštaloval do vozidiel MHD nové elektronické označovače cestovných lístkov a zaviedol používanie kontaktných a neskôr bezkontaktných, čipových kariet. V nastavenom trende digitalizácie a informatizácie pokračoval aj ďalšie roky o čom svedčí aj fakt, že Žilina mala ako prvé mesto na Slovensku v prevádzke vozidiel MHD kompletný informačný systém pozostávajúci z palubného počítača, elektronických označovačov cestovných lístkov, elektronických smerových panelov, akustických hlásičov na oznamovanie zastávok, digitálnu lokalizáciu polohy vozidiel a mnoho dopravných a technických údajov zaznamenávaných počas prevádzky vozidiel.

V DUCHU MODERNIZÁCIE

Tohtoročné jubileum DPMŽ, v ktorom si pripomíname 25 rokov prevádzkovania MHD v Žiline, prináša so sebou ešte jeden rozmer. A to zavŕšenie obnovy celého vozidlového parku DPMŽ. Modernizácia vozidlového parku začala v decembri 2012, kedy najstaršie trolejbusy v Žiline dosiahli vek dospelosti tzn. 18 rokov prevádzky. V Žiline sa po prvýkrát ukázali na cestách nízkopodlažné trolejbusy značky ŠKODA 30Tr a 31Tr SOR. Konkrétne išlo o desať kusov, ku ktorým neskôr, v roku 2014, pribudlo ďalších päť. Zároveň sa omladzoval aj autobusový vozidlový park, kedy na konci roka 2014 DPMŽ nakúpil päť nových nízkopodlažných autobusov značky SOLARIS. Znižovanie priemerného veku autobusového parku pokračovalo v podobe piatej etapy modernizácie, ktorá bola realizovaná v júni tohto roka (2018) a do prevádzky boli slávnostne uvedené nové hybridné autobusy značky IVECO Urbanway. Celkovú obnovu autobusového vozidlového parku zavŕši príchod dvoch elektrobusov v 3. kvartáli tohto roka. Kompletná obnova vozidlového parku trolejbusov by mala byť realizovaná do konca roka 2018, kedy vozidlový park žilinskej MHD omladí 12 kusov trolejbusov značky ŠKODA 26Tr a 27Tr SOLARIS a 13 ks sólo autobusov SOLARIS Urbino. Týmto momentom bude celý vozidlový park MHD v Žiline celonízkopodlažný a bude spĺňať všetky moderné štandardy kladúce sa na kvalitné cestovanie verejnou dopravou.

TREND VÝVOJA MHD

Modernizácia MHD však nie je zameraná iba na vozidlový park, ale aj na služby, s ktorými sa cestujúca verejnosť stretáva každodenne. Konkrétne ide o technológie zvyšujúce informovanosť, komfort a jednoduchosť používania a využívania služieb mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik tak v súčasnosti realizuje projekt „Informatizácia MHD v Žiline“, ktorý je zameraný na zavedenie nových informačných technológií v doprave. Cestujúci by tak mali pocítiť všetky prvky komfortu v oblasti digitálnej informovanosti v podobe elektronických zastávkových informačných panelov, webovej informačnej aplikácie, internetového predaja predplatných lístkov apod. Toto je trend, ktorým  verejná doprava smeruje a DPMŽ sa snaží držať krok s dobou.

Na tomto príklade je dokonalo vidieť, akým vývojom prešla mestská hromadná doprava v Žiline za uplynulých 25 rokov. To, čo dnes považujeme za bežné by pred štvrťstoročím pôsobilo ako zábery z vedecko-fantastických filmov.  Inovácie sú teda nedeliteľnou súčasťou bezpečnej a komfortnej hromadnej dopravy. My v DPMŽ robíme všetko preto, aby sme o ďalších 25 rokov mohli skonštatovať, že žilinská MHD nie len držala krok v technologických trendoch, ale v mnohých ohľadoch ich aj určovala.

 

Zoznam použitej literatúry:

  1. Šimko, P. 2009. Žilina – dejiny mestskej hromadnej dopravy
  2. www.dpmz.sk

 

Pri príležitosti pripomenutia si 25. rokov od svojho vzniku vydal Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. aj tematické logo (viď nižšie), s ktorým sa môžete celý rok stretávať.

 

- DPMŽ -

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.