Zmena podmienok pri uplatňovaní nároku na bezplatnú dopravu pre deti a žiakov odo dňa dovŕšeného 6.roku veku do dňa dovŕšenia 15.roku veku (14,99) s trvalým pobytom v meste Žilina

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcej verejnosti, že s účinnosťou od 1.1.2018 dochádza k zmene podmienok pri uplatňovaní nároku na bezplatnú dopravu u detí a žiakov odo dňa dovŕšeného 6.roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku (14,99) s trvalým pobytom v meste Žilina.

S platnosťou od 1.1.2018, u detí a žiakov odo dňa dovŕšeného 6.roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku (14,99)s trvalým pobytom v meste Žilina, nebude pri uplatňovaní nároku na bezplatnú dopravu overovaná bezdlžnosť voči mestu Žilina a voči DPMŽ. 

Podmienky na bezplatnú dopravu (BD) pre uvedenú kategóriu cestujúcich:

a)    trvalý pobyt v meste Žilina,

b)    dieťa, žiak musí byť držiteľom čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na BD,

c)    cestujúci má povinnosť označiť si čipovú kartu bezprostredne po vstupe do vozidla MHD,

d)    nárok na BD je možné si uplatniť až po ukončení platnosti,  resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte. Ak má dieťa/žiak v karte zapísané cesty podľa pôvodných podmienok, tak tieto musia byť vyčerpané. DPMŽ nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených ciest a ani nebude vracať zostatkovú hodnotu ciest.

Spôsob uplatňovania si nároku na bezplatnú dopravu (BD):

1.     Dieťa, žiak uplatňujúci si nárok na BD, musí byť držiteľom čipovej karty DPMŽ,

2.     Nárok na bezplatnú dopravu sa uplatňuje v predajných miestach dopravcu:

a.    Námestie A. Hlinku, 
b.    Mestský úrad v Žiline.

Po overení trvalého pobytu bude do čipu karty zapísaný nárok na BD s platnosťou na 365 dní. 

•    Deti, žiaci, ktorí sú držiteľmi čipových kariet DPMŽ:

Nárok na BD si dajú zapísať do čipovej karty DPMŽ, ktorú už vlastnia. Nie je povinnosť zakúpenia novej čipovej karty.

Nárok na BD je možné uplatniť si až po ukončení platnosti, resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte. 

•    Deti, žiaci, ktorí nie sú držiteľmi čipovej karty DPMŽ: 

Čipovú kartu DPMŽ si musia zakúpiť  na predajných miestach dopravcu.

K vybaveniu čipovej karty je potrebné priniesť:

fotografiu 3 x 3,5,
rodný list dieťaťa/žiaka
občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka,
poplatok za čipovú kartu 3,50  €.

 

POZOR !!!

Ak dieťa, žiak nemá zapísaný nárok na bezplatnú dopravu v čipovej karte DPMŽ, nemôže bezplatne cestovať vozidlami MHD v Žiline.


Cestujúcemu, ktorý má nárok na BD zapísaný v čipe karty, ale nevykoná úkon označenia si karty bezprostredne po vstupe do dopravného prostriedku MHD, prepravný kontrolór kartu zablokuje a tým cestujúci stráca nárok na BD. 

Ak takýto cestujúci bude chcieť využívať BD naďalej, musí si čipovú kartu odblokovať na predajnom mieste DPMŽ. Zároveň mu bude opätovne preverený trvalý pobyt k aktuálnemu dátumu, kedy sa dostaví na predajné miesto. Ak takýto cestujúci bude mať trvalý pobyt v meste Žilina naďalej, karta mu bude odblokovaná a nárok na BD môže naďalej využívať v pôvodnom rozsahu. V prípade, že ku dňu opätovného overenia cestujúci nebude mať trvalý pobyt v meste Žilina, stráca nárok na bezplatnú dopravu.

V prípade, že cestujúci bude cestovať s čipovou kartou, ktorá bola zablokovaná, takýto cestujúci sa bude považovať za cestujúceho bez platného cestovného dokladu a budú mu uložené štandardné sankcie v zmysle Mestského prepravného poriadku.

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.