Zmena tarify MHD od 01.09.2017

BEZPLATNÁ DOPRAVA (BD)
pre študentov odo dňa dovŕšenia 15.roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku
s trvalým pobytom v meste Žilina
 
Od 01.09.2017 umožňuje Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. bezplatné cestovanie pre študentov odo dňa dovŕšenia 15.roku veku do dňa dovŕšenia 26.roku veku, študujúcim v dennej forme štúdia, maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, s trvalým pobytom v meste Žilina.
 
Podmienky na bezplatnú dopravu:
 1. trvalý pobyt v meste Žilina,
 2. bezdlžnosť študenta voči Mestu Žilina, ako aj voči DPMŽ, ktorá bude overená  priamo v predajných miestach dopravného podniku,
 3. študent musí byť držiteľom čipovej (ČK) karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na BD,
 4. povinnosť označenia si ČK bezprostredne po vstupe do vozidla MHD,
 5. nárok na BD je možné uplatniť až po ukončení platnosti,  resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte. Ak má študent v karte zapísané cesty podľa pôvodných podmienok, tak tieto musia byť vyčerpané. DPMŽ nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených ciest a ani nebude vracať zostatkovú hodnotu ciest.
 
Spôsob uplatňovania si nároku na bezplatnú dopravu:
 1. študent, uplatňujúci si nárok na BD,  musí byť držiteľom čipovej karty DPMŽ,
 2. nárok na bezplatnú dopravu sa uplatňuje v predajných miestach dopravcu - Námestie A. Hlinku a Mestský úrad v Žiline.
Po predložení potvrdenia o návšteve školy na príslušný školský/akademický rok, občianskeho preukazu, overení bezdlžnosti a trvalého pobytu bude do čipu karty zapísaný nárok na BD s platnosťou na 365 dní.
 • Držitelia čipových kariet DPMŽ si nárok na BD dajú zapísať až povyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte. Nie je povinnosť zakúpenia novej čipovej karty.
 • Študenti, ktorí nie sú držiteľmi čipovej karty DPMŽ,  musia si ju kúpiť  v predajných miestach dopravcu.   
 
Doklady potrebné k vybaveniu čipovej karty na bezplatnú dopravu:
 • vyplnená žiadosť  (vydáva dopravca)
 • fotografia 3 x 3,5,
 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o návšteve školy platné na príslušný školský/akademický rok
 • poplatok za čipovú kartu 3,50  €.
Vybavovanie žiadostí o zápis nároku na bezplatnú dopravu začne od 28.08.2017 v predajných miestach dopravcu.
 
  
P O Z O R
Ak študent nemá zapísaný nárok na bezplatnú dopravu v čipovej karte DPMŽ,
nemôže bezplatne cestovať vozidlami MHD v Žiline.
 
Študentovi, ktorý má nárok na BD zapísaný v čipe karty, ale nevykoná úkon označenia si karty bezprostredne po vstupe do dopravného prostriedku MHD, prepravný kontrolór čipovú kartu zablokuje a tým študent stráca nárok na BD.

Pokiaľ bude chcieť študent využívať BD naďalej, musí si dať čipovú kartu odblokovať na predajnom mieste DPMŽ. Zároveň mu bude opätovne preverená bezdlžnosť k aktuálnemu dátumu, kedy sa dostaví na predajné miesto. Ak bude študent naďalej „bezdlžný“, karta mu bude odblokovaná a nárok na BD môže naďalej využívať v pôvodnom rozsahu. V prípade, že ku dňu opätovného overenia bezdlžnosti, nebude študent „bezdlžný“, stráca nárok na BD až do uhradenia si svojich záväzkov.

V prípade, že študent bude cestovať s čipovou kartou, ktorá bola zablokovaná, bude sa považovať za cestujúceho bez platného cestovného dokladu a budú mu uložené štandardné sankcie v zmysle Mestského prepravného poriadku.
 
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.