BEZPLATNÁ DOPRAVA pre deti a žiakov odo dňa dovŕšeného 6.roku veku do dňa dovŕšenia 15.roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina

ZMENA TARIFY MHD OD 01.02.2017

BEZPLATNÁ DOPRAVA
pre deti a žiakov odo dňa dovŕšeného 6.roku veku do dňa dovŕšenia 15.roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina

 

Od 01.02.2017 umožňuje Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. bezplatné cestovanie pre deti a žiakov odo dňa dovŕšeného 6.roku veku do dňa dovŕšenia 15.roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina.

Podmienky na bezplatnú dopravu (BD):

a)    trvalý pobyt v meste Žilina,
b)    bezdlžnosť dieťaťa/žiaka voči Mestu Žilina, ako aj voči DPMŽ, ktorá bude overená  priamo v predajných miestach dopravného podniku,
c)    dieťa/žiak musí byť držiteľom čipovej (ČK) karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na BD,
d)    povinnosť označenia si ČK bezprostredne po vstupe do vozidla MHD ,
e)    nárok na BD je možné uplatniť až po ukončení platnosti,  resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte. Ak má dieťa/žiak v karte zapísané cesty podľa pôvodných podmienok, tak tieto musia byť vyčerpané. DPMŽ nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených ciest a ani nebude vracať zostatkovú hodnotu ciest.


Spôsob uplatňovania si nároku na bezplatnú dopravu (BD):

1.    Dieťa/žiak, uplatňujúci si nárok na BD,  musí byť držiteľom čipovej karty DPMŽ,
2.    nárok na bezplatnú dopravu sa uplatňuje v predajných miestach dopravcu:

a.    Námestie A. Hlinku,
b.    Mestský úrad v Žiline.

Po overení bezdlžnosti a trvalého pobytu bude do čipu karty zapísaný nárok na BD s platnosťou na 365 dní.

•    Držitelia čipových kariet DPMŽ:

Nárok na BD si dajú zapísať do čipovej karty DPMŽ, ktorú už vlastnia. Nie je povinnosť zakúpenia novej čipovej karty.
Nárok na BD je možné uplatniť si až po ukončení platnosti,  resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte.

•    Deti/žiaci, ktorí nie sú držiteľmi čipovej karty DPMŽ,  si čipovú kartu DPMŽ musia kúpiť  na predajných miestach dopravcu.

 

K vybaveniu čipovej karty je potrebné priniesť:

fotografiu 3 x 3,5,
rodný list dieťaťa/žiaka
občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka,
poplatok za čipovú kartu 3,50  €.

Vybavovanie žiadostí o zápis nároku na bezplatnú dopravu začne od 16.01.2017 v predajných miestach dopravcu.
Bezplatnú dopravu môže dieťa/žiak následne využívať až od 01.02.2017 !!!

POZOR !!!

Ak dieťa/žiak nemá zapísaný nárok na bezplatnú dopravu v čipovej karte DPMŽ, nemôže bezplatne cestovať vozidlami MHD v Žiline.

 
Cestujúcemu, ktorý má nárok na BD zapísaný v čipe karty, ale nevykoná úkon označenia si karty bezprostredne po vstupe do dopravného prostriedku MHD, prepravný kontrolór kartu zablokuje a tým cestujúci stráca nárok na BD.

Ak takýto cestujúci bude chcieť využívať BD naďalej, musí si čipovú kartu odblokovať na predajnom mieste DPMŽ.  Zároveň mu bude opätovne preverená bezdlžnosť k aktuálnemu dátumu, kedy sa dostaví na predajné miesto. Ak takýto cestujúci bude naďalej „bezdlžný“, karta mu bude odblokovaná a nárok na BD môže naďalej využívať v pôvodnom rozsahu. V prípade, že ku dňu opätovného overenia bezdlžnosti, cestujúci nebude „bezdlžný“, stráca nárok na BD až do uhradenia si svojich záväzkov.

V prípade, že cestujúci bude cestovať s čipovou kartou, ktorá bola zablokovaná, takýto cestujúci sa bude považovať za cestujúceho bez platného cestovného dokladu a budú mu uložené štandardné sankcie v zmysle Mestského prepravného poriadku.                                                             Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Dokumenty na stiahnutie:

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.