Pripomienky k plánovaným zmenám od 1.4.2016

Dňa 18.1.2016 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 18. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, čím vznikli dve skupiny: návrhy určené na realizáciu a nerealizované návrhy.

Návrhy na realizáciu

Z celkového počtu prijatých podnetov je plánovaných na realizáciu. Keďže sa snažíme predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obraciame sa na vás, cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku.

Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 2.3.2016 a to prostredníctvom elektronického formuláraChceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj

Zároveň dávame do pozornosti, že na to, aby bol odoslaný formulár akceptovaný, musí byť správne vyplnený, tzn. musí obsahovať všetky požadované informácie a to konkrétne:

  • meno,
  • adresa,
  • kontakt,
  • číslo zmeny,
  • kategória,
  • súhlas / nesúhlas,
  • dôvod nesúhlasu.

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Číslo linky Číslo zmeny
Popis zmeny
Plán
6

z01

 

predĺženie spoja v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) z Hájika na Vlčince s časom odchodu o  20:00 hod. s následným odchodom z Matice slovenskej o 20:35 hod.  CP
z02 posunutie spoja v pondelok - nedeľa z Vlčiniec s časom odchodu o 19:00 hod. na 19:05
z03 skrátenie trasy spoja v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) zo Stodolovej po zastávku "Carrefour" s časom odchodu o  20:50
z04 skrátenie trasy spoja s časom odchodu o 21:30 hod. v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) z Vlčiniec. Spoj bude začínať na zastávke "Carrefour" s časom odchodu o  21:23
 7 z05 pridanie spoja v sobotu - nedeľu z Vlčiniec s časom odchodu o 05:12 
16 z06 pridanie spoja v pondelok - piatok (aj cez prázdniny) z Hájika s časom odchodu o 21:35
22 z07 posunutie spoja v pondelok - piatok zo zastávky "Štefánikovo námestie" s časom odchodu o 05:10 hod. na 05:12
24 z08 zrušenie spoja v pondelok - piatok zo Strážova s časom odchodu o   04:30 
50 z09 posunutie spoja v pondelok - nedeľa z Hájika s časom odchodu o 3:48 hod. na  03:58 

Nerealizované návrhy

Číslo linky Číslo podnetu Prijatý návrh Dôvod nerealizovania nvárhu
3 p03 Cestujúci žiada o zrušenie zastávky "Centrálna", pretože z jeho pohľadu ide o zastávku s nízkou intenzitnou cestujúcich resp. ide o málo efektívnu zastávku. Podľa vykonaných analýz počtu nastupujúcich cestujúcich na predmetnej zastávke je možné objektívne zhodnotiť, že "Centrálna" je dostatočne využívaná zastávka, konkrétne za 1 deň na nej nastúpi cca 130 cestujúcich. V prípade jej zrušenia by sa značne predĺžila dochádzková vzdialenosť na zastávku pre týchto cestujúcich a zároveň by sa im tak znížila kvalita a komfort cestovania.
6 p01 Cestujúca nestíha spoj s časom odchodu o 14:32 hod z Hálkovej a preto žiada o jeho posunutie, ako aj o predĺženie jeho trasy až na Vlčince. Časy odchodov spojov linky č. 6 boli nastavené tak, aby bol umožnený prestup pre cestujúcich z Hájika na linky č. 3 a č. 4 v smere na Hliny a Solinky. Preto odporúčame využívať spojenie linkou č. 26, ktorá odchádza zo zastávky "Hálkova" o 14:45 hod. a vystúpiť na zstávke "Zvolenská". Z tejto zastávky zároveň získate lepšiu dochádzkovú vzdialenosť do miesta svojho bydliska (ul. Minčolská) v porovnaní so zastávkou "Matice slovenskej", na ktorej by ste vystúpili v prípade využitia spoja linky č. 6. 
p08, p09, p11,
p12
Posunutie času odchodu spoja z 22:37 na 22:30 hod. z dôvodu dlhého čakacieho času (cca 12 minút) pre pracovníkov, ktorí skončili popoludňajšiu zmenu v Kii a Mobise. Cestujúci vidia ideálne riešenie v podobe pridania spoja na linke č. 16, ktorý by "naberal" pracovníkov po trase. Linka č. 25 prichádza na zastávku "Štefánikovo námestie" v čase 22:29 hod. a linka č. 35 o 22:28 hod. Čas čakania na spoj linky č. 6 je teda 9 minút, pričom túto dĺžku čakania považujeme za priperanú vzhľadom na interval vo večerných hodinách a znížený počet prepravených cestujúcich v tomto čase.
21  p05 Návrh na úpravu prázdninového cestovného poriadku linky č. 21 z dôvodu skrátenia čakacieho času na prestup (z linky č. 3). Cestujúca uvádza, že v súčasnosti je pre ňu 9-minútové čakanie na prestup príliš dlhé a pri zvolení skoršieho spojenia je čas čakania ešte väčší. Zároveň žiada o predĺženie trasy spoja po zastávku "Bánová, colnica" z dôvodu skrátenia dochádzkovej vzdialenosti ku zastávke pri nepravidelných cestách do zamestnania (lekár apod.) a to na spojoch s časom odchodu o 8:51 a 10:11 hod. Z prevádzkových dôvodov nie je priestor na posunutie času odchodu spoja linky č. 21. Preto odporúčame využívať spojenie linkou č. 22 o 6:34 hod. zo zastávky "Rajecká, Elektrovod" a prestúpiť na zastávke "Hálkova" na linku č. 21. Alternatívne riešenie predstavuje využitie spojenia linkou č. 14 zo zastávky "Poľná" o 6:24 hod. s následným prestupom na linku č. 6 na zastávke "Hurbanova". 
Predĺženie trasy uvedených spojov (8:51 a 10:11 hod.) neplánujeme, pretože navyšovanie kilometrických výkonov kvôli nepravidelným cestám nie je ekonomicky efektívne.
27 p10 Cestujúci navrhuje ukončenie všetkých spojov na Hájiku a nie na zastávke "Hurbanova". Tento svoj podnet odôvodňuje tým, že by sa zlepšil nielen prístup pre cestujúcich zo severnej strany sídliska, ale aj dopravná obsluha novovybudovaných podnikov na Cestárskej a Kragujevskej ulici. V neposlednom rade je presvedčený, že by tieto spoje využívali aj mamičky s deťmi pri preprave do zábavného centra pre deti (Konga) nachádzajúceho sa na Kvačalovej ulici. Pri predĺžení trasy spojov až na Hájik by došlo k nárastu kilometrických výkonov, ktoré sú pevne ročne stanovené resp. zazmluvnené s Mestom Žilina ako objednávateľom prepravy. Detské zábavné centrum Kongo už nesídli na Kvačalovej ulici.
67 p04, p17 Cestujúci žiadajú, aby linka č. 67 premávala bez obmedzenia počas celého roka. Rozšírenie prevádzky linky č. 67 sa v súčanosti neplánuje a to až do momentu, kedy eXtreme park nerozšíri ponuku svojich aktivít. 

 

 - DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.