Bezplatná doprava pre občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina

  ZMENA TARIFY MHD OD 1.12.2015

BEZPLATNÁ DOPRAVA
pre občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina
 
Od 1.12.2015 umožňuje Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. bezplatné cestovanie pre občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina.
 
Podmienky na bezplatnú dopravu (BD): 
  1. trvalý pobyt v meste Žilina,
  2. bezdlžnosť občana mesta Žilina voči Mestu Žilina, ako aj voči DPMŽ, ktorá bude overená priamo v predajných miestach dopravného podniku,
  3. cestujúci musí byť držiteľom čipovej (ČK) karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na BD,
  4. cestujúci je povinný bezprostredne po vstupe do vozidla MHD si označiť ČK,
  5. nárok na BD je možné uplatniť až po ukončení platnosti, resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte.  Ak má v karte cestujúci zapísané cesty podľa pôvodných podmienok, tak tieto musia byť vyčerpané. DPMŽ nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených ciest a ani nebude vracať zostatkovú hodnotu ciest. 
 
Spôsob uplatňovania si nároku na bezplatnú dopravu (BD):
 
1. Cestujúci, uplatňujúci si nárok na BD, musí byť držiteľom čipovej karty DPMŽ,
2. nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatňuje v predajných miestach dopravcu:
a. Námestie A. Hlinku,
b. Mestský úrad v Žiline.
 
Po overení bezdlžnosti a trvalého pobytu bude do čipu karty zapísaný nárok na BD s platnosťou na 365 dní.
 
  • Držitelia čipových kariet DPMŽ:
Nárok na BD si dajú zapísať do čipovej karty DPMŽ, ktorú už vlastnia. Nie je povinnosť zakúpenia novej čipovej karty.
Nárok na BD je možné uplatniť si až po ukončení platnosti, resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte.
 
  • Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi čipovej karty DPMŽ, si čipovú kartu DPMŽ musia kúpiť na predajných miestach dopravcu.
K vybaveniu čipovej karty je potrebné priniesť:
fotografiu 3 x 3,5,
občiansky preukaz,
poplatok za čipovú kartu 3,50 €.
 
Vybavovanie žiadostí o zápis nároku na bezplatnú dopravu začne od 16.11.2015 na predajných miestach dopravcu.
 
Bezplatnú dopravu môže cestujúci následne využívať až od 1.12.2015 !!!
 
 
POZOR !!!
 
Ak občan nemá zapísaný nárok na bezplatnú dopravu v čipovej karte DPMŽ, nemôže bezplatne cestovať vozidlami MHD v Žiline.
 
Cestujúcemu, ktorý má nárok na BD zapísaný v čipe karty, ale nevykoná úkon označenia si karty bezprostredne po vstupe do dopravného prostriedku MHD, prepravný kontrolór kartu zablokuje a tým cestujúci stráca nárok na BD.
 
Ak takýto cestujúci bude chcieť využívať BD naďalej, musí si čipovú kartu odblokovať na predajnom mieste DPMŽ. Zároveň mu bude opätovne preverená bezdlžnosť k aktuálnemu dátumu, kedy sa dostaví na predajné miesto. Ak takýto cestujúci bude naďalej „bezdlžný“, karta mu bude odblokovaná a nárok na BD môže naďalej využívať v pôvodnom rozsahu. V prípade, že ku dňu opätovného overenia bezdlžnosti, cestujúci nebude „bezdlžný“, stráca nárok na BD až do uhradenia si svojich záväzkov.
 
V prípade, že cestujúci bude cestovať s čipovou kartou, ktorá bola zablokovaná, takýto cestujúci sa bude považovať za cestujúceho bez platného cestovného dokladu a budú mu uložené štandardné sankcie v zmysle Mestského prepravného poriadku.
 
V prípade, že občan mesta Žilina nebude využívať bezplatnú dopravu, môže svoju kartu používať na cestovanie MHD tak, ako doposiaľ, v zmysle platnej Tarify. Podmienky pre cestujúcich od 70 rokov touto zmenou nie sú dotknuté a ostávajú v platnosti v celom rozsahu ako doposiaľ.
 
- DPMŽ -

Dokumenty na stiahnutie:

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.