Prijímanie pripomienok k plánovaným zmenám

Dňa 16.7.2014 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 69. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, na základe čoho vznikli dve skupiny: nerealizované návrhy a návrhy určené na realizáciu.

Návrhy na realizáciu
Z celkového počtu prijatých podnetov bolo 39 určených na plánovanú realizáciu (všetky zmeny v cestovnom poriadku nájdete v sekcii "Plánované zmeny v MHD"). Následne, aby sme predišli úpravám, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, sa obraciame na cestujúcu verejnosť s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku.

Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 9.9.2014 a to prostredníctvom elektronického formuláraChceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj

Zároveň dávame do pozornosti, že na to, aby bol odoslaný formulár akceptovaný, musí byť správne vyplnený, tzn. musí obsahovať všetky požadované informácie a to konkrétne:

 • meno,
 • adresa,
 • kontakt,
 • číslo zmeny,
 • kategória,
 • súhlas / nesúhlas,
 • dôvod nesúhlasu.

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácie o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Nerealizované návrhy
Do tejto skupiny boli zaradené podnety, ktorým nebolo vyhovené a to z nasledujúcich dôvodov:

 • nesplnenie podmienky presného špecifikovania návrhu,
 • prevádzkové dôvody (neexistoval časový priestor na úpravu cestovného poriadku),
 • nárast kilometrických výkonov,
 • výrazné zníženie kvality prepravy ostatným cestujúcim podľa platného cestovného poriadku,
 • existujúca alternatíva prepravy podľa platného cestovného poriadku,
 • nemožnosť prispôsobiť odchody spojov ku všetkým príchodom a odchodom vlakových spojov,
 • prispôsobovanie odchodov spojov už neaktuálnemu rozvrhu hodín. 

Počet nerealizovaných návrhov bol 30, pričom všetky podnety, aj s odôvodnením Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., si môžete pozrieť tu.

- DPMŽ -

Naspäť

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.